Zapytanie ofertowe nr 2/KZ/2019/WSA na zakup serwera z oprogramowaniem i osprzętem do narzędzia ICT

Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – w ramach projektu POWR.04.03.00-00-
0024/18 pn. „Zawodowy kompas – odpowiedzialny wybór szkoły zawodowej”, umowa nr UDA-POWR.04.03.00-00-024/18-00.

Głównym celem projektu jest dostosowanie w okresie 01/2019-12/2021 systemu kształcenia w Polsce na poziomie szkoły podstawowej do potrzeb rynku pracy przez opracowanie nowego rozwiązania z wykorzystaniem doświadczenia partnera ponadnarodowego BVTU, zawierającego Program edukacyjny z narzędziem ICT oraz Przewodnik podwyższający zdolność uczniów szkół podstawowych do odpowiedzialnego wyboru kształcenia zawodowego oraz wdrożenie nowego rozwiązania w okresie do 12/2021 w 10 szkołach podstawowych.

Zapytanie ofertowe nr 2 KZ 2019 WSA

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Umowa wzór

Protokół postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/KZ/2019/WSA