W dniu 31.05.2019 roku w Warszawie w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Wyższą Szkołę Agrobiznesu reprezentował pełniący obowiązki Prezesa Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych mgr inż. Dariusz Tomaszewicz. Na zebraniu dokonano wyborów członków Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. Przedstawiono także sprawozdania z działalności: Agendy z działalności gospodarczej PSRiBS, Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, Komisji ds. Rzeczoznawstwa i Komisji Rewizyjnej. Z uwagi na nieobecność członków sprawozdanie dotyczące działania Komisji ds. doskonalenia kadr zostanie przekazane wszystkim członkom w późniejszym terminie. W dalszej części obrad w sposób jednogłośny udzielono Absolutorium dla Zarządu PSRiBS. Następnie Sekretarz Generalny mgr inż. bud. arch. Tomasz Buczek przedstawił Plan Pracy i budżet PSRiBS na 2019 rok, następnie oba punkty uchwalono. Kulminacyjnym momentem zebrania był wybór delegatów do Rady Krajowej FSNT NOT. Wybrani zostali Pan Prezes Stowarzyszenia dr inż. bud. arch. Adam Jerzy Baryłka oraz Pani Małgorzata Bogdaniuk. Zebranie zakończyła dyskusja i wolne wnioski.