Szanowni Państwo
Dzięki prowadzonemu Funduszowi Stypendialnemu oraz Fundacji Janko Muzykanta oferujemy Wam całkowite pokrycie kosztów studiowania.

Dzieje się tak ponieważ dysponujemy najwyższym funduszem stypendialnym wśród uczelni niepublicznych Polski północnowschodniej.

Przy uzyskaniu stypendium socjalnego na studiach stacjonarnych jego wysokość pozwala na całkowite pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego i zakwaterowania w domach studenckich. Studenci studiów niestacjonarnych dzięki uzyskaniu stypendium socjalnego mogli opłacić prawie 50% rocznego czesnego w poprzednim roku akademickim

Z przewidywanych prognoz na rok akademicki 2020/2021 stawki stypendialne ulegną zwiększeniu.
To jeszcze nie wszystko, ponieważ Uczelnia zapewnia stypendia osobom niepełnosprawnym oraz stypendia Rektora. Stypendium Rektora za wyniki w nauce zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych wynosi nawet 7 000 zł rocznie! To stypendium można uzyskać również za wybitne osiągnięcia np. sportowe.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach student może wystąpić z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej zapomogi losowej. W poprzednim roku z tej pomocy skorzystało 28 osób.
W indywidualnych, umotywowanych przypadkach uczelnia może zmienić płatność lub jej termin łącznie z rozłożeniem płatności w systemie 50% opłaty w trakcie studiów i 50% płatności za studia po ich ukończeniu.

Szczegółowe informacje uzyskania stypendium lub pomocy znajdują się w regulaminie na naszej stronie internetowej:

https://wsa.edu.pl/stypendia/ lub pod numerem telefonu: 86 216 94 97.

Po informację zapraszamy również do Dziekanatu Uczelni!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY