Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów studiów I stopnia kierunku Rolnictwo oraz innych kierunków na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku Rolnictwo, w specjalnościach:

 • Ekonomika rolnictwa,
 • Doradztwo rolne,
 • Zarządzanie jakością w agrobiznesie,
 • Odnawialne źródła energii.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Magisterskie studia uzupełniające na kierunku Rolnictwo trwać będą 3 semestry. Studia stacjonarne: ćwiczenia od poniedziałku do piątku, wykłady w wybrane weekendy. Studia niestacjonarne: od 6 do 8 zjazdów w semestrze. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na początek kwietnia 2017r zakończenie zaś we wrześniu 2018 roku.

Dokumenty należy składać do 31 marca 2017 w Recepcji Uczelni.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm) oraz fotografii w formie elektronicznej – płyta CD.
 • podanie na obowiązującym formularzu WSA (druk dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym i w Internecie – www.wsa.edu.pl)
 • dowód opłaty wpisowego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia ( nie dotyczy absolwentów WSA)
 • suplement do dyplomu (nie dotyczy absolwentów WSA)

 

Studia opłacane są przez studentów w następujący sposób:

 • opłata rekrutacyjna – 150 zł (absolwenci WSA zwolnieni z opłaty)
 • wpisowe – 150 zł
 • czesne – zgodnie z regulaminem płatności.

 

Osoby, które studiowały na VII sem. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży i otrzymywały stypendia socjalne będą mieli kontynuacje wypłacania świadczeń do końca roku akademickiego 2016/2017.

 W roku akademickim 2016/2017 absolwenci studiów I stopnia posiadający wysoką średnią z toku studiów będą otrzymywali stypendia naukowe w następującej wysokości:

 • osoby posiadające średnią z toku studiów pomiędzy 4,0-4,5 będą otrzymywały stypendium naukowe przez okres I i II semestru studiów II stopnia w wysokości 200 zł miesięcznie za 10 miesięcy,
 • osoby posiadające średnią powyżej 4,5 będą otrzymywały stypendium naukowe przez okres I i II semestru studiów II stopnia w wysokości 250 zł miesięcznie za 10 miesięcy,
 • Stypendium naukowe w III semestrze będzie uzależnione od średniej ocen z I i II semestru. Stypendia socjalne również będą wypłacane od I semestru po złożeniu odpowiednich dokumentów.
 • Przedstawione regulacje dotyczą zarówno absolwentów WSA w Łomży jak i innych uczelni, którzy ukończyli studia w tym bądź poprzednim roku akademicki.

 Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 216-94-97 w Punkcie Rekrutacyjnym i w Internecie – www.wsa.edu.pl