Zakład Karny w Czerwonym Borze we współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży, podjęli próbę zorganizowania seminarium naukowo-eksperckiego, które planowane jest w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Temat przedsięwzięcia to:

 

„Służba Więzienna w służbie społeczeństwu. Dylematy polskiego więziennictwa – zatrudnij skazanego”

 

Organizatorzy seminarium widząc potrzebę dyskusji, przywołaną tematem planowanego przedsięwzięcia, chcą zwrócić uwagę na realizowane przez Służbę Więzienną zadania w zakresie  wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu  skutkujących pozbawieniem wolności. Okazją do tego staje się dzień święta Służby Więziennej, który zgodnie z art. 15. ustawy o Służbie Więziennej przypada na dzień 8 lutego. Przybliżenie  społeczeństwu katalogu wyzwań, które to stoją przed Służbą Więzienną, podkreślenie jak specyficzna to służba, stanowią elementarny warunek w zrozumieniu dylematów, z jakimi na co dzień boryka się kadra jednostek penitencjarnych. Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych, to pierwsze zadanie stojące przed tą formacją. Funkcjonariusze i pracownicy SW oraz współpracujący z nimi przedstawiciele instytucji, czy organizacji dobrze wiedzą, iż wymiana myśli i poglądów w przedmiotowym obszarze z powodzeniem ułatwi wykonanie wszystkich zadań przewidzianych dla Służby Więziennej. Mając powyższe na uwadze, wydaje się więc słusznym, aby podjąć dyskusję na  temat problemów polskiego więziennictwa. Możliwe to będzie tylko wtedy, kiedy w dyskusję na ten temat włączą się zarówno środowiska naukowe, jak i środowiska praktyczne.

 

Głównym założeniem organizatorów Seminarium jest przede wszystkim stworzenie  warunków do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń przez naukowców i praktyków, zajmujących się problematyką szeroko definiowanej resocjalizacji. Ufamy, iż merytoryczna dyskusja na ten temat, będzie miała znaczący wpływ na uzyskanie tzw. wspólnego języka, prowadzącego do właściwego projektowania przyszłości, uwzględniając przy tym potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. Wyrażamy nadzieję, iż zechcą Państwo uczestniczyć w Seminarium oraz zaprezentują Państwo wyniki badań lub stosowanych rozwiązań w tym obszarze, do czego gorąco zachęcamy.

 

Obszar tematyczny seminarium:

  1. Służba Więzienna – historia, zadania, funkcjonowanie, wyzwania, dylematy.
  2. Pedagogika resocjalizacyjna – teleologia, aksjologia, diagnostyka.
  3. Probacja.
  4. Rola służb i instytucji w gwarantowaniu bezpieczeństwa publicznego.
  5. Współpraca instytucjonalna – dobre praktyki.
  6. Kooperacja ze społeczeństwem – dobre praktyki.

 

Komitet programowy seminarium:

prof. zw. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
dr hab. Izabela Nowicka – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
dr hab. Weronika Jakubczak – Parlament Europejski,
dr inż. Andrzej Borusiewicz – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
dr Mariusz Podyma – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Zakład Karny w Czerwonym Borze.
Komitet organizacyjny:

prof. nadzw. dr hab. Roman Engler, ppłk mgr inż. Tadeusz Kaczyński, ppor. dr Mariusz Podyma.

 


 

Harmonogram Seminarium

12.00 – 12.20 Uroczyste otwarcie
12.20 – 13.20 Wystąpienia i prelekcje
13.20 – 13.50 Przerwa
13.50 – 14.50 Wystąpienia i prelekcje
14.50 – 15.20 Dyskusja i wnioski
15.20 Uroczyste zakończenie