II Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II). 07 czerwca 2019 roku w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod powyższym tytułem, której organizatorem był Wydział Nauk Politycznych AH we współorganizacji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F.Szczepanika w Suwałkach oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Celem konferencji naukowej było przedstawienie krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a w strukturze tego systemu wyeksponowanie roli administracji samorządowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację działań podczas imprez masowych i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP) Oddział w Olsztynie oraz przez
Starostę Powiatu Wyszkowskiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele:

 • wyższych uczelni:
  • Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” we Lwowie – Ukraina,
  • Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie,
  • Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach,
  • Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie,
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu,
  • Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
  • Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;
  • Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.
 • samorządów: Urzędu m. st. Warszawy, Starostwa Pułtuskiego, Starostwa Wyszkowskiego, Urzędu Miasta w Pułtusku oraz Urzędu Miasta w Wyszkowie;
 • studenci i młodzież: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora z kierunków Politologia i Bezpieczeństwo Narodowe. Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof. dr hab. Adam Koseski dokonując otwarcia konferencji zwrócili uwagę między innymi na poniżej przedstawione aspekty dotyczące bezpieczeństwa publicznego.
  Do podstawowych zadań współczesnego prawnego i demokratycznego państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa i wolności jego obywateli.

Konstytucja, jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 5 stanowi, że państwo stoi na straży niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, strzeże dziedzictwa narodowego, zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Bezpieczeństwo obok porządku, życia i zdrowia, jest jedną z nadrzędnych wartości w skali oczekiwań społecznych i osobistych społeczeństwa. Na jego bazie człowiek buduje przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Jest również naczelną potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jest dobrem podstawowym, gwarantującym prawidłowy rozwój życia indywidualnego każdej jednostki, jak również stabilizację i rozwój życia politycznego, ekonomicznego i społecznego. W dobie rozwoju cywilizacji i postępu technicznego termin „bezpieczeństwo” rozpatrywany jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to bezpieczeństwo w skali makro, odnosząca się do spraw o zasięgu globalnym – całego świata, państwa czy kontynentu. Druga to bezpieczeństwo w skali mikro, odnosząca się do spraw osobistych każdego człowieka, czy też określonych społeczności lokalnych zamieszkujących np. osiedla, wsie, gminy, miasta, powiaty, województwa. Charakter współczesnych zagrożeń jest jednym z głównych powodów zwiększania znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony ludności oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Niezmiernie istotne stały się przedsięwzięcia organów administracji rządowej i samorządowej ukierunkowane na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz zadania związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym odtwarzania infrastruktury krytycznej. Współczesne zarządzanie kryzysowe skłania się w stronę procesów, które zawierają elementy wieloaspektowego zagrożenia. W dzisiejszym, bardzo dynamicznym środowisku bezpieczeństwa do kwestii zagrożeń należy podchodzić wielowymiarowo. Jednym z priorytetowych zadań stojących przez systemem zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach jest stworzenie struktur, które w sposób całościowy zapewniłyby bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnie od charakteru, źródła, skali i przebiegu zagrożenia. By osiągnąć zakładane cele konferencji oraz przedstawione powyżej aspekty dotyczące bezpieczeństwa publicznego, doniesienia naukowe oraz dyskusja odbywała się
zgodnie z załączonym planem przebiegu konferencji.