Studia Podyplomowe z Rolnictwa w Rusocinie

Przewiń w dół

Zainaugurowaliśmy nowy Rok Akademicki

Studia podyplomowe "Rolnictwo" w Rusocinie.

Rusocin – egzamin pierwszych absolwentów

W dniu 11 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie odbył się egzamin pierwszych absolwentów studiów podyplomowych z Rolnictwa organizowanych przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Zaliczenie programu studiów i zdanie...

Studia Podyplomowe z Rolnictwa
w Rusocinie

 Informacje ogólne:

Studia Podyplomowe z Rolnictwa skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż Rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzający nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach.

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.

 Program studiów:

Chemia rolna z elementami gleboznawstwa – 30h, Technologie uprawy roli i roślin – 30h, Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt – 30h, Łąkarstwo z elementami nasiennictwa –15h, Zasady chowu zwierząt gospodarskich – 30h, Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych – 15h, Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE – 15h, Technika rolnicza – 15h, Rachunkowość rolnicza – 15h, Ochrona roślin – 15h, Informatyka w agrobiznesie – 15h, Agroturystyka z ekologią – 15h, Postęp biologiczny w rolnictwie – 15h

 Dofinansowanie

Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

  • mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
  • pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

 

Czas trwania: 2 semestry (13 zjazdów w ciągu dwóch semestrów; sobota – niedziela)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 250,

Opłaty: 2700 zł + wpisowe 100zł

Dokumenty wymagane od kandydatów:

  • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie fotografie (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm)
  • Dowód opłaty, (studia podyplomowe) płatne w kasie Uczelni lub przelewem na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka 19, 18-402 Łomża nr konta: 43 1020 1332 0000 1702 0667 9080
  • Kserokopia dowodu osobistego (strony: 1 i 2)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

 Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są

w Punkcie Rekrutacyjnym
w Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Rataja 12, 83-031 Rusocin
tel. 58 682-29-16
fax 58 683- 49-59

Koordynator Punktu Zamiejscowego
dr inż. Sławomir Niecko
Pełnomocnik Rektora WSA
tel. 501 103 206
slawomirniecko@wp.pl

www.wsa.edu.pl/rusocin


Rusocin