Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wraz Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, Polskim Towarzystwem Agronomicznym O/Łomża, Polskim Towarzystwem Łąkarskim O/Olsztyn, COBORU SDOO w Krzyżewie oraz Narwiańskim Parkiem Narodowym zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową:

„Rolnictwo przyjazne środowisku – paradygmaty w naukach rolniczych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2017r.

Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia:

inżynieria systemów agrotechnicznych, agronomia, agrotechnika, łąkarstwo, inżynieria produkcji zwierzęcej, inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych, ekonomika rolnictwa i zarządzanie w agrobiznesie, alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami, ochrona środowiska.

Opłata konferencyjna wynosi 550 zł dla pracowników, 450 zł dla doktorantów i obejmuje koszty zakwaterowania (3 noclegi: 23/24, 24/25, 25/26.05.2017r), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz wyjazd do obiektów o działalności związanej z tematyką obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów druku. Zgłoszenie artykułu oraz publikacja bez udziału  w konferencji: w Zeszytach naukowych WSA 250zł, WSES 400zł, w Agricultural Engineering 600zł lub 1000zł w zależności od wersji językowej.

Miejsce konferencji: http://alumnat.eu/

Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w czasopiśmie Agricultural Engineering (10pkt.), Zeszytach naukowych WSES (9pkt.), Zeszytach Naukowych WSA (3pkt). Zachęcamy do przygotowania artykułów w języku angielskim.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2017r.: listownie na adres sekretarza konferencji, drogą elektroniczną na adres: tomasz.marczuk@poczta.wsa.edu.pl
Opłatę konferencyjną należy przekazać do 31.03.2017r. na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY
52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

z dopiskiem w tytule przelewu: „konferencja rpś” + nazwisko i imię uczestnika

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Andrzej Borusiewicz

Bieżące informacje będą przesyłane w kolejnych komunikatach oraz umieszczane na stronie internetowej:.
http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/rolnictwo-przyjazne-srodowisku-paradygmaty-w-naukach-rolniczych/

Broszurka i formularz zgłoszeniowy