Rolnictwo / Doradztwo i finanse w agrobiznesie

(I stopnia) – specjalność ta zapewnia przygotowanie praktyczne z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw agrobiznesu, gospodarstw rolnych. Zarządzania finansami w rolnictwie, poznanie metod i technik pracy doradczej. Przygotowuje do pracy interpersonalnej, absolwent wykorzystując wiedzę nawiązuje bezpośredni kontakt z rolnikami, udziela pomocy w określaniu indywidualnego kierunku rozwoju gospodarstwa oraz pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnego systemu doradztwa rolniczego. Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, administracji państwowej i samorządowej.