Uczelnia

wsa_18mWyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996. Nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akredytacja

Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach oraz akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na kierunku Pielegniarstwo. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną.

Czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych: 3 miejsce w Polsce – Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005) 39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) – Newsweek 2004 W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa, kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza, działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.

Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna WSA w Łomży to 9300m2 powierzchni użytkowej. W tym dwie nowoczesne sale audytoryjne dla 250 osób każda, 6 sal stuosobowych, 7 -czterdziestoosobowych i 12 sal seminaryjnych dla małych grup studentów, 6 pracowni komputerowych, terminale komputerowe na holach budynku oraz labolatoria i specjalistyczne pracownie przedmiotowe.

Uczelnia jest członkiem organizacji:

Krajowej Rady Uczelni Niepaństwowych, Federacji Izb Rolnych, Stowarzyszenia Biomasy, Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai. Posiada akredytacje: uznawalności wykształcenia międzynarodowego, certyfikat Cisco.

W listopadzie 2016 roku uczelnia została odznaczona „Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa pod przewodnictwem Jerzego Leszczyńskiego. Uczelnia została doceniona za wkład w promowanie i rozwój kształcenia rolniczego w naszym regionie.

 

 

 

Misją Wyższej Szkoły Agrobiznesu jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu, kraju oraz zjednoczonej Europy, wspierać rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży, która będzie mogła korzystać z najnowszych zdobyczy nauki bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków akademickich. Misją naszą jest być uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości. Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów, studentów i pracowników:

 •  studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
 • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji. Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak „u siebie”, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia kształci dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, oferując profil praktyczny na poziomie I i II stopnia kształcenia (zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji), co pozwala na zbliżenie efektów kształcenia do oczekiwań stawianych absolwentom przez pracodawców. Wielu z nich weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej gospodarki. Podstawą takiego przekonania jest aktywność badawczo – rozwojowa nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie warunki rozwoju i twórczej pracy.

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
dr hab. Roman Zbigniew Engler prof. Uczelni

Prorektorzy

Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
Prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. nauk medycznych Zbigniew Puchalski
Prorektor ds. rozwoju i promocji i środków UE dr inż. Ireneusz Żuchowski

Dziekani

Dziekan ds. nauk rolniczych i inżynieryjno- technicznych dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
Dziekan ds. nauk społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu dr inż. Piotr Ponichtera
Prodziekan ds. organizacyjnych dr med. n. o zdr. Alicja Moczydłowska
Prodziekan ds. kształcenia praktycznego mgr piel. Joanna Szwarc-Woźniak

 

Lista Członków Senatu

Lista Honorowych Członków Senatu

 

Z inicjatywą utworzenia Wyższej Szkoły Agrobiznesu wystąpił dr Roman Engler, ówczesny prezes Centrum Edukacji i Agrobiznesu sp. z o.o. w Marianowie. Uzyskanie pozytywnej decyzji MEN poprzedziło 1,5 roku intensywnych prac organizacyjnych: kompletowanie kadry naukowej, tworzenie programu studiów, statutu i regulaminu uczelni. W działania te bardzo mocno zaangażował się dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie mgr inż. Marek Kaczanowicz oraz prof. zw. dr hab. Mirosław Łaguna. Te dwie postaci stanowiły, obok dr Romana Englera, filary uczelni. Dr Engler został bowiem Rektorem Wyższej Szkoły Agrobiznesu, prof. Łaguna – pierwszym prorektorem, a mgr Kaczanowicz – dyrektorem administracyjnym.

Pierwsze „Gaudeamus igitue” słuchacze Wyższej Szkoły Agrobiznesu, a było ich 261, wysłuchało w październiku 1996 r. Pół roku później, tj. w lutym 1997 r. przybyło kolejnych 119 żaków. Rosnąca ilość studentów sprawiła, że władze WSA rozpoczęły poszukiwania nowej siedziby, mogącej pomieścić  uczelnię. Dzięki przychylności ówczesnego prezydenta Łomża, ś.p. Jana Turkowskiego oraz Rady Miejskiej, w sierpniu 1997 r. Wyższej Szkole Agrobiznesu przekazany został budynek biurowy Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Narew”. Od tego momentu jest on systematycznie modernizowany, stanowiąc dziś nowoczesną bazę dydaktyczną kształcącą setki studentów. Setki, bowiem uczelnia stopniowo powiększała swoją ofertę naukową.

Początkowo studenci mogli kształcić się tylko na kierunku „rolnictwo”. Ale już w 1999 r. studia mogli podjąć pasjonaci informatyki. W kolejnych latach uruchamiano kolejne kierunki: pielęgniarstwo (2005), towaroznawstwo (2006), budownictwo (2009) i bezpieczeństwo wewnętrzne (2011). W murach Wyższej Szkoły Agrobiznesu żacy uzyskują nie tylko stopień licencjata, ale także magistra, bowiem uczelnia kształci magistrów na kierunkach rolnictwa (2005 r.), pielęgniarstwa (2011) i  bezpieczeństwa wewnętrznego (2016). Co godne podkreślenia za każdym razem Wyższa Szkoła Agrobiznesu była prekursorem uruchomienia poszczególnych specjalności w Łomży. Gdyż naczelnym hasłem władz uczelni jest natychmiastowe reagowanie na potrzeby rynku pracy Polski północno-wschodniej.

Zdjęcia archiwalne:

s01_104_1b04_2b08_1b08_2b09_1b10_1b

Dokumenty wewnętrzne Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dostępne są w rektoracie WSA (IV piętro, pokój 405).

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , ul. Studencka 19, 18-400 Łomża. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86/2016-94-97
 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez WSA danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: paulina.zabielska@wsa.edu.pl 
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez WSA.
 • W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
 • W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. - Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.