Uczelnia

wsa_18mWyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996. Nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akredytacja
Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach oraz akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na kierunku Pielegniarstwo. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną.

Czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych: 3 miejsce w Polsce – Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005) 39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) – Newsweek 2004 W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa, kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza, działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.

Baza dydaktyczna
Baza dydaktyczna WSA w Łomży to 9300m2 powierzchni użytkowej. W tym dwie nowoczesne sale audytoryjne dla 250 osób każda, 6 sal stuosobowych, 7 -czterdziestoosobowych i 12 sal seminaryjnych dla małych grup studentów, 6 pracowni komputerowych, terminale komputerowe na holach budynku oraz labolatoria i specjalistyczne pracownie przedmiotowe.

Uczelnia jest członkiem organizacji:
Krajowej Rady Uczelni Niepaństwowych, Federacji Izb Rolnych, Stowarzyszenia Biomasy, Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai. Posiada akredytacje: uznawalności wykształcenia międzynarodowego, certyfikat Cisco.
W listopadzie 2016 roku uczelnia została odznaczona „Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa pod przewodnictwem Jerzego Leszczyńskiego. Uczelnia została doceniona za wkład w promowanie i rozwój kształcenia rolniczego w naszym regionie.

 

 

 

Misją Wyższej Szkoły Agrobiznesu jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu, kraju oraz zjednoczonej Europy, wspierać rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży, która będzie mogła korzystać z najnowszych zdobyczy nauki bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków akademickich. Misją naszą jest być uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości. Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów, studentów i pracowników:

 •  studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
 • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji. Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak „u siebie”, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia kształci dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, oferując profil praktyczny na poziomie I i II stopnia kształcenia (zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji), co pozwala na zbliżenie efektów kształcenia do oczekiwań stawianych absolwentom przez pracodawców. Wielu z nich weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej gospodarki. Podstawą takiego przekonania jest aktywność badawczo – rozwojowa nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie warunki rozwoju i twórczej pracy.

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Roman Engler prof. nadzw.

Prorektorzy

 • Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz
 • Prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. nauk medycznych Zbigniew Puchalski
 • Prorektor ds. rozwoju i promocji dr inż. Ireneusz Żuchowski

Dziekani

Wydział Rolniczo–Ekonomiczny Wydział Techniczny

 • Dziekan dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz

Wydział Medyczny

 • Dziekan dr inż. Piotr Ponichtera
 • Prodziekan do spraw organizacyjnych dr med. n. o zdr. Alicja Moczydłowska
 • Prodziekan do spraw kształcenia praktycznego mgr piel. Joanna Szwarc-Woźniak  

Pełnomocnicy i Koordynatorzy Rektora

Pełnomocnik Rektora d/s studenckich mgr inż Małgorzata Frąszczak
Koordynator ds. kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne dr Mariusz Kuryłowicz tel. 602 648 861 mariusz.kurylowicz(at)wsa.edu.pl

Lista Członków Senatu

Lista Honorowych Członków Senatu

 

 

s01_1Wyższa Szkoła Agrobiznesu została założona w 1996 roku. W rejestrze MEN została wpisana po numerem 96. W dniu 5 lipca 1996 roku Centrum Edukacji i Agrobiznesu w Marianowie k/ Łomży uzyskało zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie uczelni niepaństwowej pn. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży z siedzibą w Marianowie k/Łomży.

Ogólny kierunek działalności uczelni: kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Rolnictwo. 24 lipca 1996 roku zarejestrowany został Statut Uczelni, zatwierdzony program nauczania i skład osobowy kadry naukowo – dydaktycznej. Rektorem WSA został mianowany dr Roman Engler,  Prorektorem został wybrany prof. dr hab. Mirosław Łaguna.

1 października 1996 roku studia w Wyższej Szkole Agrobiznesu rozpoczęło 268 osób. 04_1b04_2b Siedzibę uczelni stanowił Zespół Szkól Rolniczych w Marianowie.

W grudniu 1997 roku WSA otrzymała od władz miasta budynek, dawny biurowiec Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Narew”. WSA_budynek_old Rozpoczęły się prace remontowo – adaptacyjne. 07_2b

08_1b08_2bW lutym 1998 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby. Przecięcia wstęgi w auli dokonał przewodniczący Rady Uczelni Roman Jagieliński oraz Prezydent Miasta Łomża Jan Turkowski i Rektor WSA Roman Engler

09_1bW październiku 1998 roku na kierunku Rolnictwo zostały uruchomione studia dzienne.

10_1bW roku 2000 Wyższa Szkoła Agrobiznesu uzyskała zezwolenie MEN na kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka. Odbyły się pierwsze egzaminy. Wyższa Szkoła Agrobiznesu rozpoczęła kształcenie w systemie studiów podyplomowych. W ofercie znalazły się kierunki:

 • Rachunkowość, Informatyka, Marketing i Zarządzanie w Oświacie,
 • Blokowe Nauczanie: Przyroda,
 • Blokowe Nauczanie: Sztuka,
 • Fundusze Europejskie.

472bSzkoła ustawicznie rozszerzała własną bazę. Zakupiona została dawna hala produkcyjna ŁZPB „Narew”, którą zaadaptowano na nowoczesną salę audytoryjną dla ponad 250 osób.

W sierpniu 2004 roku uczelnia zakupiła budynek mieszkalny o powierzchni 388 m2 przy ulicy Bawełnianej nr 25 z przeznaczeniem na akademik. We wrześniu 2006 roku udostępniono studentom drugi akademik  przu ulicy Żabiej. 15031502akademik_41504

Dokumenty wewnętrzne Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dostępne są w rektoracie WSA (IV piętro, pokój 405).

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , ul. Studencka 19, 18-400 Łomża. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86/2016-94-97
 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez WSA danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: paulina.zabielska@wsa.edu.pl 
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez WSA.
 • W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
 • W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. - Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.