Stypendia

Organizacja naboru wniosków studentów o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę w roku akademickim 2021/2022

Osoby, ubiegające się o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego powinny w systemie Verbis – Wirtualna Uczelnia w zakładce =>Wnioski uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz, a następnie wydrukowany wniosek dostarczyć (osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub wysyłając pocztą) do Dziekanatu WSA w Łomży. Przed dostarczeniem wniosku należy upewnić się, że jest on podpisany własnoręcznie, a oświadczenia w nim zawarte są wypełnione. Przewidywany termin otwarcia tury składania wniosków to 27 września 2021 r. dla studentów wyższych lat. Studenci I roku będą mogli składać wnioski od 1 października 2021 r.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/22 wynosi 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Szczegóły:

Poprzez Wirtualną Uczelnię student może zarejestrować m.in. wniosek o:

  •   zapomogę
  •   stypendium socjalne (także w zwiększonej wysokości)
  •   stypendium dla osób niepełnosprawnych
  •   stypendium rektora

Aby uzyskać świadczenia należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w www.wsa.edu.pl – Wirtualna Uczelnia w zakładce – WNIOSKI.

W przypadku wniosków, gdzie wypełnienie formularza w systemie nie jest wystarczające, wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć na uczelnię osobiście, pocztą czy poprzez upoważnioną osobę w odpowiednim terminie. Nie należy wysyłać samej dokumentacji bez wniosku.

Terminy składania wniosków:

  • zapomoga: niezwłocznie, do 3 miesięcy od zdarzenia;
  • stypendium socjalne (także w zwiększonej wysokości): na semestr zimowy – do 15 października, na – semestr letni – do 13 lutego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych: stypendium przyznawane od miesiąca złożenia wniosku;
  • stypendium rektora: do 10 października;

Pomoc w wypełnianiu wniosku o stypendia