Rekrutacja

Studiuj bezpłatnie*

*- dotyczy osób, które spełniają kryteria progu dochodu na osobę, otrzymania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 r. i spełniają warunki określone w art. 179-186 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późn. zm.

* – jedyna opłata w trakcie studiów, za zamieszkanie w domu studenckim lub innych zasobach 60zł/m-c

rekrutacja-mapkaRekrutacja trwa…

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • świadectwo dojrzałości  (oryginał lub odpis)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  (oryginał)
 • dwie fotografie  (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm) oraz fotografia w formie elektronicznej (format .JPG) zapisane na ­płycie CD/DVD
 • podanie na obowiązującym formularzu WSA (druk dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym lub do pobrania tutaj)
 • dowód opłaty wpisowego
  • 150 zł opłata wpisowego, 150 zł opłata rekrutacyjna (studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie)
  • absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Agrobiznesu opłacają przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia tylko wpisowe w kwocie 150 zł
  • 100 zł (studia podyplomowe) płatne w kasie Uczelni lub przelewem na konto:
   Wyższa Szkoła Agrobiznesu, 18­-402 Łomża, ul. Studencka 19
   nr konta: 10 1240 1532 1111 0010 4791 9498
 • kserokopia dowodu osobistego  (strony: 1 i 2)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i stopnia oraz oryginał suplementu do dyplomu (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia)

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 86 216 94 97

Warunkiem przyjęcia na studia w WSA jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących terminach. Informacje o wysokości czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: http://www.wsa.edu.pl/organizacja­roku­i­platnosci.html

Rekrutacja 2018/2019