Rekrutacja

Studiuj bezpłatnie*

dotyczy osób, które spełniają kryteria progu dochodu na osobę, otrzymania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020r. i spełniają warunki określone w art. 86-97 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z póź. zm.).

* – jedyna opłata w trakcie studiów, za zamieszkanie w domu studenckim lub innych zasobach 60zł/m-c

Rekrutacja 2021 banner

Rekrutacja 2021/2022

rekrutacja-mapkaRekrutacja trwa…

Dokumenty wymagane od kandydatów po elektronicznej rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z udostępnionego systemu rekrutacji elektronicznej (kwestionariusz osobowy),
 • kopia świadectwa maturalnego (wykonana na miejscu i potwierdzona przez pracownika Uczelni),
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły medycznej (tylko kierunek pielęgniarstwo), (wykonana na miejscu i potwierdzona przez pracownika Uczelni),
 • odpis dyplomu, oryginał suplementu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia na kierunkach rolnictwo, pielęgniarstwo i bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dowód osobisty (do wglądu i potwierdzenia danych przez pracownika Uczelni).
 • dowód opłat:
  • 150 zł opłata wpisowego, 85 zł opłata rekrutacyjna (studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie),
  • absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Agrobiznesu oraz Akademickich Szkół Ponadgimnazjalnych przy WSA opłacają przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia tylko wpisowe w kwocie 150 zł,
  • opłata za legitymację elektroniczną 22 zł.
  • 100 zł (studia podyplomowe) płatne w kasie Uczelni lub przelewem na indywidualne konto.
 • dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • oryginał suplementu do dyplomu

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 86 216 94 97 lub 86 216 62 38

Warunkiem przyjęcia na studia w WSA jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących terminach. Informacje o wysokości czesnego na poszczególnych kierunkach znajduje się w zakładce Uczelnia/Dokumenty Uczelni

Rekrutacja 2021/2022