Rekrutacja

rekrutacja-mapkaRekrutacja trwa…

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • świadectwo dojrzałości  (oryginał lub odpis)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  (oryginał)
 • trzy fotografie  (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm) oraz fotografia w formie elektronicznej (format .JPG) zapisane na ­płycie CD/DVD
 • podanie na obowiązującym formularzu WSA (druk dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym i w Internecie – www.wsa.edu.pl)
 • dowód opłaty wpisowego
  • 150 zł opłata wpisowego, 150 zł opłata rekrutacyjna (studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie)
  • absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Agrobiznesu opłacają przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia tylko wpisowe w kwocie 150 zł
  • 85 zł (studia pomostowe)
  • 600 zł (studia podyplomowe) płatne w kasie Uczelni lub przelewem na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka 19, 18­402 Łomża nr konta: 43 1020 1332 0000 1702 0667 9080
 • kserokopia dowodu osobistego  (strony: 1 i 2)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i stopnia oraz oryginał suplementu do dyplomu (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia na kierunek rolnictwo)
Warunkiem przyjęcia na studia w WSA jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących terminach. Informacje o wysokości czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: http://www.wsa.edu.pl/organizacja­roku­i­platnosci.html