erasmus logoProgram Erasmusplus został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.
CEL OGÓLNY

Program Erasmus+ przyczynia się do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji;
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym odpowiednich poziomów odniesienia;
 • zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • osiągnięcia ogólnych celów strategii UE na rzecz młodzieży (ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Program obejmuje sektory:

 • Edukacja Szkolna
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • Szkolnictwo Wyższe
 • Edukacja Dorosłych
 • Młodzież
 • Akcje Centralne Erasmus+ Sport

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • inne, nie należące do UE: Macedonia Północna,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

Do udziału w programie Erasmusplus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Erasmusplus umożliwia studentom:

 • realizację części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
 • odbycie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • polepszenie znajomości języków,
 • poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
 • nawiązanie nowych znajomości,
 • poznanie innych kultur,
 • poprawę umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;

pracownikom uczelni:

 • wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami i rozszerzenie współpracy,
 • doskonalenie swoich kompetencji,
 • poznanie systemów kształcenia w innych krajach,
 • poznanie innych kultur;

uczelniom:

 • rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 • umiędzynarodowienie kształcenia,
 • poszerzenia oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć również na stronie: https://erasmusplus.org.pl/

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników do skorzystania z możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, Akcja KA103. Program stwarza możliwość wyjazdów:

 1. W celach szkoleniowych
 2. W celu prowadzenia zajęć.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży docenia i motywuje pracowników zarówno naukowych jak i administracyjnych uczestniczących w mobilności. Światowy wymiar nauki, jej internacjonalizacja to jeden z priorytetów strategicznych rozwoju Uczelni. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus +, transfer dobrych praktyk i innowacji w ponadnarodowym obszarze, nabrał realnego wymiaru. Współpracując z zagranicznymi partnerami i doceniając mobilność kadry akademickiej przyczyniamy się do intensyfikacji umiędzynarodowienia. Dzięki szkoleniom wzrastają standardy nauki oraz obsługi studentów. Dzięki takim działaniom następuje ujednolicenie procedur na terenie całej Unii Europejskiej. Dlatego też wspieranie i wyraz uznania dla osób korzystających z mobilności WSA wyrażane jest w następujących obszarach:

 1. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich wraz z załącznikami Ewaluacji aktywności zawodowej każdego pracownika naukowego zawiera pola, które dotyczą wskazania różnych rodzajów mobilności. Wypełnienie ich wskazuje, iż dana osoba uczestniczyła w mobilności i tym samym otrzymuje ona dodatkowe punkty w ocenie ewaluacyjnej. Konsekwencją tego jest uzyskanie wyższej oceny końcowej.
 2. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają możliwość otrzymania grantów wewnętrznych, w ramach których mogą sfinansować publikację artykułów naukowych w czasopismach pobierających opłaty publikacyjne.
 3. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają możliwość otrzymania grantów wewnętrznych, w ramach których mogą sfinansować swój udział w konferencjach naukowych.
 4. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają pierwszeństwo wydania w Wydawnictwie WSA swoich publikacji książkowych – całkowity koszt wytworzenia pokrywa WSA.
 5. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają możliwość uzyskania całkowitego sfinansowania lub dofinansowania szkoleń lub kursów np. kursów językowych.
 6. Pracownicy administracyjni uczestniczący w mobilnościach mają możliwość awansu zawodowego, poprzez poprawienie oceny pracy.
 7. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają większe szanse na otrzymanie wyróżnienia uczelniane, między innymi np. Nagroda Rektora.
 8. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają możliwość podzielenia się zdobytą podczas wyjazdów wiedzą i doświadczeniem na organizowanych spotkaniach/warsztatach z innymi pozostałymi pracownikami uczelni.
ECTS

Europejski system transferu i akumulacji punktów

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych.

ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się narzędziem użytecznym nie tylko na potrzeby transferu punktów z uczelni partnerskiej, ale także na potrzeby akumulacji punktów w uczelni macierzystej.

ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

System ECTS jest ukierunkowany na studenta, dlatego przyporządkowywanie punktów ECTS przedmiotom (modułom itd.) opiera się na nakładzie pracy studenta. Ma to odwzorować pracochłonność danego elementu kształcenia proporcjonalnie do pracochłonności pełnego roku akademickiego.
Przyjmuje się, iż roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych odpowiada 60 punktom ECTS.
Jednocześnie w Europie nakład pracy studenta wynosi przeważnie około 1500 – 1800 godzin, z czego wynika, że 1 punktowi ECTS odpowiada 25-30 godzin pracy przeciętnego studenta.

Kanony ECTS:

 • punkty ECTS – wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta
 • roczny nakład pracy studenta wynosi 60 punktów ECTS
 • punkty przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się (przedmiotom)

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS, tj.:

 • katalogu przedmiotów (course catalogue), przedstawiającego w jasny sposób program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
 • formularza zgłoszeniowego studenta (application form),
 • porozumienia o programie zajęć (learning agreement), przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
 • wykazu zaliczeń (transcript of records), opisującego dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS,
 • suplementu do dyplomu (diploma suppelment).

 

Schoolgrade

Description

ECTS grade

5 Bardzo dobry A (Excellent)
4.5 (4+) Dobry plus B (VeryGood)
4 Dobry C (Good)
3.5 (3+) Dostateczny plus D (Satisfactory)
3 Dostateczny E (Sufficient)
2 Niedostateczny FX,F (Fail)

 

News for thosecoming to the WSA!

The WSA aspires to become a modern educational, research and traininginstitution, using the scientific and academic and administrativepotential of the University.

Ourgoalis to stand out with anattractivestudyprogramme on the international market and a diverseeducationaloffer. We makesurethatourgraduatesfitinto the locallabour market, but also with theirknowledge and practicalskills, findthemselvesthroughout Poland and the European Union. We makesurethat the education of ourgraduatesallowsthem to contribute to the social and economic development of the region.

The priority of the Agribusiness College in Łomża is to intensifyinternationalcooperationwithin the European Union and internationalcooperation in general. Alleffortsareprimarilyfocused on increasing the opportunities for scientific and professionalmobility of students and research and administrativestaff and expanding the number of partner institutionswithin the Erasmus programme.

The teachingstaffisencouraged to visit the partner institutions and learnabouttheireducationalofferings for innovation and modernisation. Research and scientificwork in the international field will be supported by contracts and agreements with foreignscientific and academicinstitutions.

In the selection of partners, the WSA will be guidedprimarily by geographicallocation (sothatstudents and employeescanchooseuniversities and institutionsthatareculturally, linguistically and in terms of offer), researchobjectives and researchcentres, joint studyprogrammes (whichareplanned), and the needs and interests of students and employees.

Equallyimportantis the selection of partner institutionsis the precise set of rules and the provision of security for members of the mobility.

One of the most importantobjectives of the University in itsstrategyconcerningteaching and scientific-researchactivitiesis to improvequalitythroughactiveparticipation of teaching and administrativestaff in foreign exchange.

 

The University implements the Erasmus+ projectwithin the KA103 action. We inviteallwillingstudents and employeeswhomayparticipate in the project to cooperation and joint mobility. The University does not discriminate, does not limit otheruniversities and is open to collaboration and concludingnewagreements. In case of anyquestionsordoubts, pleasecontactus. We will be happy to answeranyquestions and do ourbest to helpyou with yourmobility.

 

Coordinators:

 

– Paulina Szadurska paulina.szadurska@wsa.edu.pl

 

We arecurrentlyinvitingstudents to studyat the faculties:

– Construction,

– Internal Security,

– Agriculture

-Commodity

 

 

ECTS

Gradingscale

ECTS is a credit system used in the highereducationinstitutions of the EuropeanHigherEducationArea, whichcoversallcountriesinvolved in the BolognaProcess. Itaims to promote student mobility (through the completion of a period of studycompleted by a student athishomeuniversity in a foreignuniversity) and to facilitate the planning, acquisition, assessment, recognition and validation of qualifications and educationalunits.

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

The correlationbetween the University scale and ECTS gradesruns as follows:

School grade Description ECTS grade
5 Bardzo dobry A (Excellent)
4,5 (4+) Dobry plus B (Very Good)
4 Dobry C (Good)
3,5 (3+) Dostateczny plus D (Satisfactory)
3 Dostateczny E (Sufficient)
2 Niedostateczny FX, F (Fail)

 

 

 

Organisation of the academic year

Term

Date
Academic Year Inauguration

12.10.2019

 

 

Winter term

Classes

20.09.19 -22.12.19

Christmas break

23.12.19 -06.01.20

Classes

07.01.20 – 26.01.20

Winter exam session

27.01.20 – 09.02.20

Remedial exam session

10.04.20 -16.02.20

Inter-semester break, commission exams, registration for the summer semester

17.02.20 – 01.03.20

 

 

 

Summer term

Classes

02.03.20 – 09.04.20

Holiday break

10.04.20 – 21.06.20

Classes

17.04.20 – 21.06.20

Summer exam session

22.06.20 – 05.07.20

Implementation of apprenticeships

28.06.20 – 13.09.20

Remedial exam session

21.08.20 – 06.09.20

Inter-semester break, commission exams, registration for the winter semester

07.09.20 – 18.09.20

 

Documents to download:

Accommodation_Form_new (104.0 KiB)

Application_Form (132.5 KiB)

CV (122.0 KiB)

Learning_agreement (237.5 KiB)

Learning_Agreement_for_traineeships_new (215.0 KiB)

STA_Agreement_Teaching_new (199.5 KiB)

STT_Agreement_Training_new (195.0 KiB)

MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 1. Program Erasmus+ kierowany jest do Studentów i Pracowników WSA w Łomży. Oferuje on wyjazdy na studia i praktyki (studenci) oraz szkolenia i prowadzenie zajęć dydaktycznych (pracownicy) w ramach prowadzonej akcji (KA 103).

 

 1. Projekty mobilnościowe w ramach akcji KA103 obejmują:

– wjazdy studentów na studia do krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;

–  wjazdy studentów na praktyki do krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

– wjazdy absolwentów na praktyki/staże do krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

– wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć na uczelniach partnerskich

– wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

 1. c) Studenci przyjeżdzający do WSA z krajów programu (KA103) otrzymują dofinansowanie z uczelni macierzystej.
 2. d) Wsparcie indywidualne dla studentów niepełnosprawnych oraz posiadających prawo do dodatku socjalnego, będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W programie Erasmus+ wyjazdy te będą miały status wyjazdów z dofinansowaniem zerowym, chyba że Narodowa Agencja wyrazi zgodę na finansowanie z budżetu programu Erasmus+.
 3. e) Studenta przebywającego na wymianie międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ obowiązuje niezmiennie Regulamin studiów WSA w Łomży

 

 1. WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU

 

 1. Studenci mogą wyjechać na studia do uczelni zagranicznych posiadających Kartę Erasmus+, z którymi WSA ma podpisaną umowę.
 2. WSA jest otwarta na propozycje nawiązywania współpracy z nowymi uczelniami dlatego studenci mogą zgłaszać uczelnie, którymi są zainteresowani a w miarę możliwości i zapotrzebowania nowe umowy mogą zostać podpisane.
 3. Student może wyjechać kilka razy w ramach każdego cyklu studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie) na łączny okres nieprzekraczający 12 miesięcy niezależnie od rodzaju mobilności (studia, praktyka). Do łącznej liczby miesięcy wliczane są wcześniejsze wyjazdy w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus.
 4. Istnieje możliwość połączenia studiów z praktyką w ramach jednego wyjazdu.
 5. Uczestnik programu ni ponosi opłaty za studia w uczelni przyjmującej.
 6. Rekrutacja na wyjazd trwa nieprzerwanie przez cały rok. W ramach godzin pracy studenci mogą zgłaszać się do wyznaczonych osób odpowiedzialnych za prowadzenie programu.
 7. Do rekrutacji mogą przystąpić studenci I i II stopnia studiów, zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych. (będący obywatelami polskimi jak i cudzoziemcy, posiadający status studenta WSA w Łomży)
 8. Student powinien mieć zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd. W wypadku gdy student ma niezaliczony semestr decyzję o możliwości uczestnictwa w programie podejmuje Dziekan Wydziału.
 9. Kwalifikacji na wyjazd dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
 10. Komisja Kwalifikacyjna przy decyzjach o wyjazdach studentów bierze pod uwagę średnią ocen z poprzedniego semestru. W przypadku gdy średnia ocen jest taka sama u różnych osób a liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pracowników oceniany jest plan szkolenia i jego wpływ na rezultaty w pracy oraz kolejność zgłoszeń.
 11. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać na urlopie dziekańskim, naukowym, chorobowym ani żadnym innym.
 12. W momencie wyjazdu student musi mieć ukończony pierwszy rok studiów (nauka) lub pierwszy semestr (praktyka) I stopnia a w przypadku wyjazdu na studiach II stopnia – pierwszy semestr studiów.
 13. Absolwenci studiów licencjackich, którzy zamierzają kontynuować naukę w WSA na studiach II stopnia, mają prawo do wyjazdu w momencie uzyskania statusu studenta WSA w Łomży.
 14. Studentom niezakwalifikowanym przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej do Dziekana Wydziału, nie później niż 7 dni po otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej. Formularze wyjazdowe oraz druki oświadczeń dostępne są w pok. 202. Jednocześnie pracownicy dołożą wszelkich starań przy pomocy w wypełnianiu każdego rodzaju dokumentacji.
 15. Zakwalifikowani kandydaci podpisują przed wyjazdem umowę oraz porozumienie o programie zająć/praktyk.
 16. Przed wyjazdem na mobilność KA103 student jest zobowiązany do wypełniania testu OLS (Online Linguistic Support), sprawdzającego znajomość języka w którym będą odbywały się studia lub będzie realizowany program praktyk.
 17. Każdy student ma możliwość konsultacji z osobą odpowiedzialną za przygotowanie językowe.
 18. Student zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej uczelni zagranicznej: Ofertę uczelni skierowaną do studentów Programu Erasmus+, Ofertą programową, Ter5minem przeslania aplikacji oraz możliwością zakwaterowania.
 19. Student semestru dyplomowego zakwalifikowany na wyjazd, zobowiązany jest do uzyskania zgody promotora WSA w Łomży na możliwość konsultowania pracy dyplomowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. W TRAKCIE POBYTU

 

 1. W przypadku niemożności realizacji przedmiotów ustalonych w LAS student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić koordynatora w celu dokonania modyfikacji (Changes) pierwotnie podpisanego porozumienia o programie zajęć Learning Agreement, W oparciu o aktualną ofertę uczelni przyjmującej.
 2. Wszelkie zmiany do oryginalnie zawartego porozumienia o programie studiów i praktyk powinny być dokonane w formie pisemnej za zgodą WSA, uczelni przyjmującej oraz studenta. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 30 dni od daty potwierdzenia przyjazdu do uczelni przyjmującej. W uzasadnionych przypadkach zmiany w umowach można dokonać w terminie późniejszym za zgodą dziekana wydziału.
 3. W przypadku, gdy uczelnia partnerska nie jest w stanie zapewnić ustalonej w umowach pełnej oferty kształcenia, koordynatorzy wydziałowi dołożą wszelkich starań, aby przy sporządzeniu Changes nie powstały różnice programowe lub zostały ograniczone do koniecznego minimum. W przypadku gdy różnic nie da się uniknąć przedmioty do zrealizowania termin i sposób zrealizowania różnic po powrocie ustala dziekan w formie przyjętej przez dany wydział zgodnie z regulacjami uczelnianymi odnoszącymi się do toku studiów.
 4. Jeżeli LAS zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia semestru, przed wyjazdem studenta w uczelni macierzystej zostanie uzgodniony sposób uznania punktów dodatkowych.
 5. Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze muszą obligatoryjnie wystąpić do dziekana w uczelni macierzystej z prośbą o zgodę na przedłużenie pobytu o kolejny semestr. Przedłużenie pobytu za granicą jest możliwe w ramach jednego roku akademickiego, za zgodą obu uczelni: Przyjmującej i wysyłającej, ale bez gwarancji otrzymania stypendium na dodatkowy okres studiów. Komplet podpisanych i zaopiniowanych dokumentów w tej sprawie powinien być dostarczony na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego semestru do działu współpracy z zagranicą.

 

DOKUMENTY I DZIAŁANIA PO POWROCIE (AFTER THE MOBILITY)

 1. W celu rozliczenia pobytu na stypendium w uczelni przyjmującej student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą oraz właściwego Dziekanatu, nie później niż 14 dni po powrocie z uczelni partnerskiej:
 2. Zaświadczenie z uczelnie/przedsiębiorstwa przyjmuącego potwierdzające okres pobytu w uczelni(Confirmation Letter)
 3. Wykaz przedmiotów zrealizowanych zgodnie z porozumieniem o programie studiów(Transcript of records) oraz, jeżeli dokonano zmian w LAS, dokumentu przedstawiającego wprowadzone zmiany (Changes to Original Proposed Study Programme)
 4. Wypełnić indywidualny raport uczestnika przesłany z Mobility Tool najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia mobilności.
 5. Wypełnić drugi test OLS sprawdzający kompetencje językowe w wyznaczonym w systemie OLS terminie.
 6. W przypadku nie złożenia przez studenta wyżej wymienionych dokumentów oraz braku wypełnienia indywidualnego raportu i testu OLS, okres pobytu na studiach uznaje się za niezaliczony, a student zobowiązany jest zwrócić pobrane styoendium w całości.
 7. Na podstawie w/w dokumentów DWZ dokona rozliczenia finansowego przyznanego studentowi stypendium według zasad obowiązujących w programie Erazmus+.
 8. W sprawach nieuregulowanych w zasadach wyjazdów stosuje się odpowiednie przepisy regulaminu studiów w WSA w Łomży.
 9. Oceny w skali ECTS uzyskane za granicą są przeliczane według poniższego systemu:

 

OCENA NAZWA OCENY OCENA ECTS
 5  bardzo dobry  A (Excellent)
 4,5 (4+)  dobry plus  B (Very Good)
 4  dobry  C (Good)
 3,5 (3+)  dostateczny plus  D (Satisfactory)
 3  dostateczny  E (Sufficient)
 2  niedostateczny  FX, F (Fail)

 

Strategia umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

 WSA pretenduje do stania się nowoczesną placówką edukacyjną, badawczą i szkoleniową, wykorzystującą potencjał naukowo-dydaktyczno-administracyjny Uczelni.

Naszym celem jest wyróżniać się atrakcyjnym programem studiów na rynku międzynarodowym i zróżnicowaną ofertą edukacyjną. Dbamy o to, by nasi absolwenci wpasowywali się w lokalny rynek pracy ale też z wyniesionymi wiedzą i umiejętnościami praktycznymi odnajdywali się w całej Polsce i Unii Europejskiej. Dbamy o to by wykształcenie naszych absolwentów pozwalało na przyczynienie się w rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Priorytetem Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży jest zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej i ogólnie pojętej współpracy międzynarodowej. Wszystkie wysiłki są skupione w pierwszej kolejności na zwiększeniu szans mobilności naukowej i zawodowej studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz poszerzeniu liczby instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus.

Kadra dydaktyczna jest zachęcana do odwiedzania instytucji partnerskich i poznania ich ofert edukacyjnych dla innowacji i modernizacji Uczelni. Prace badawcze i naukowe na polu międzynarodowym będą wspierane przez umowy oraz porozumienia z zagranicznymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi.

Przy wyborze partnerów WSA będzie się kierowała przede wszystkim lokalizacją geograficzną (aby studenci i pracownicy mogli wybierać uczelnie i instytucje zróżnicowane pod względem kulturowym, językowym i ofertowym), celami badawczymi i ośrodkami badawczymi, wspólnymi programami studiów (które są planowane), oraz potrzebami i zainteresowaniami naukowo-dydaktycznymi studentów i pracowników.

Równie ważne przy doborze instytucji partnerskich jest przejrzyste ustalenie zasad i zapewnienie członkom mobilności bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych celów Uczelni w strategii dotyczącej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej jest doskonalenie jakości poprzez czynny udział kadry dydaktycznej i administracyjnej w wymianie zagranicznej.

 Spodziewany wpływ uczestnictwa w programie Erasmus na modernizację instytucji. Udział w programie Erasmus jest jednym z najważniejszych, choć nie jedynym działaniem w zakresie internacjonalizacji uczelni. Jednym z priorytetów WSA jest wspieranie i promowanie mobilności pracowników i studentów przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym programu. Umiędzynarodowienie Uczelni wiąże się z podwyższaniem poziomu wykształcenia jej beneficjentów, zwiększeniem zatrudnialności i elastyczności oraz rozwojem kluczowych kompetencji dla rynku pracy. Udział Uczelni w programie Erasmus dzięki rozpoznawalności i efektywności programu w zakresie rozwoju Uczelni, jej pracowników i studentów sprzyja poszukiwaniu partnerów zagranicznych dla wspólnych celów dydaktycznych, badawczo-rozwojowych, uznawalności zdobytego doświadczenia zagranicznego. Wpływa na zwiększenie szans zawodowych i rozwoju osobistego.

Jednym z ważniejszych celów współczesnego kształcenia jest jakość i przydatność wiedzy na

światowym rynku pracy. Dlatego w strategii Uczelni podkreślana jest praca nad doskonaleniem programów studiów, wykorzystanie w tym celu wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń i rozwiązań z partnerami zagranicznymi, ciągły monitoring rynku pracy i śledzenie trendów we współczesnej edukacji. Biorąc pod uwagę europejskie trendy zmieniamy się by jak najlepiej przygotować studenta, który stając się absolwentem posiada tak bardzo wymaganą wiedzę praktyczną. Dzięki prowadzonym praktykom zagranicznym studenci mają okazję przetestować zdobytą w toku studiów wiedzę teoretyczną i przekonać się jak wygląda wybrany przez nich kierunek w praktyce.

Dzięki udziałowi w programie Erasmus Uczelnia stale monitoruje sugestie zmian i kierunków dla kształcenia wyższego oraz wdraża rozwiązania, wymagane przez światowy rynek w zakresie organizacyjnym, komunikacyjnym, medialnym i dokumentacyjnym w celu doskonalenia procesów zarządzania. Internacjonalizacja sprzyja modernizacji Uczelni, uatrakcyjnieniu i konkurencyjności oferty oraz rozwojowi usług dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. Wyraźnie zwiększa wzrost kompetencji pracowników i studentów w zakresie korzystania z systemów informacyjnych. Działania w ramach programu Erasmus przyczyniają się do doskonalenia systemu oceniania i monitoringu prowadzonych akcji, co wpływa na jakość usług edukacyjnych. Jednym z ważniejszych celów jest powiązanie Uczelni z otoczeniem gospodarczym. Dlatego w strategii Uczelni dużą wagę przywiązuje się do nawiązywania kontaktów w zakresie organizacji i realizacji praktyk zagranicznych, powiązania z biznesem w zakresie tworzenia programów studiów, działalności badawczo-rozwojowej i nawiązywania partnerstw strategicznych.

Pierwsze wyjazdy oraz wnioski z nich wyciągnięte przyczyniły się do powstania na uczelni zarysu projektu studiów dualnych, które są właśnie wyprowadzane.

Udział w programie Erasmus wpływa na poprawę efektywności pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni przez zdobywanie doświadczeń zagranicą i wdrażanie ich w uczelni macierzystej. Przyczynia się także do usprawniania systemu zarządzania finansami Uczelni oraz lepszego wykorzystywania środków. Współpraca na arenie międzynarodowej jest kluczowa dla przyszłości Uczelni i jej beneficjentów, a program Erasmus jest narzędziem jak i wsparciem w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

PROCEDURA ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW STUDIÓW ZAGRANICZNYCH I OKRESU STUDIÓW ZAGRANICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE AGROBIZNESU W ŁOMŻY

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS, zalicza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Uczelnia macierzysta wykaże elastyczność w odniesieniu do wyboru przedmiotów/zajęć, odbywanych w uczelni partnerskiej, mogących stanowić odpowiedniki/równoważniki zajęć objętych programem Uczelni. Jeżeli wśród przedmiotów obowiązujących studenta w Uczelni znajdują się przedmioty objęte standardem na kierunku, obowiązkowa jest realizacja przedmiotu o bardzo zbliżonych treściach w uczelni partnerskiej. Jeżeli nie jest to możliwe, przedmiot ten będzie stanowił różnicę programową, a warunki i termin zaliczenia tego przedmiotu określa koordynator programu Erasmus + wraz z dziekanem właściwego wydziału, zawsze kierując się możliwościami i dobrem studenta. Dla dobra uczestników programu każda sprawa jest omawiana indywidualnie.

Studenci przy wsparciu uczelnianego Koordynatora programu ERASMUS+ przygotowują Learning Agreement. Podpisanie tego dokumentu przez wszystkie strony jest jednoznaczne z późniejszym całkowitym uznaniem przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży osiągnięć zdobytych przez studenta. Łączna suma ECTS musi wynosić nie mniej niż 30 ECTS za semestr nie mniej niż 60 ECTS za rok. Uczelniany Koordynator programu ERASMUS + przekazuje do dziekana właściwego wydziału, zatwierdzone przez uczelnię przyjmującą programy studiów poszczególnych studentów za granicą. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Należy przed wyjazdem dążyć do takiego zaplanowania studiów za granicą, by po powrocie można je było całkowicie uznać za równoważne programowi z danego semestru lub roku i aby student nie był zmuszony przystępować do żadnych dodatkowych zaliczeń czy egzaminów. W przypadku, gdy program studiów za granicą nie pokrywa się całkowicie z programem uczelni macierzystej, dziekan wydziału opracowuje wykaz różnic programowych wraz z określonym terminem zaliczenia semestru/roku akademickiego po powrocie studenta. Informacja ta jest przekazywana studentowi przed wyjazdem na realizację Programu. Ewentualne zmiany muszą zostać wprowadzone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni partnerskiej. „Porozumienie o programie zajęć”, oraz zmiany dokonane w tych dokumentach przez którąkolwiek ze stron muszą być zatwierdzone pisemnie przez uprawnione osoby.

Student zobowiązany jest w terminie 14 dni po powrocie dostarczyć do dziekana wydziału wykaz zaliczeń (Transcript of records) wraz ocenami i punktami ECTS uzyskanymi w uczelni przyjmującej. Punkty te zostają włączone do oficjalnego programu studiów studenta w uczelni macierzystej, punkty te muszą zostać potem uwzględnione w Suplemencie do dyplomu wraz z notatką wymieniającą instytucję, w której zostały one uzyskane.

Wykaz zaliczonych przedmiotów w uczelni zagranicznej oraz karta zaliczenia różnic programowych są podstawą do zaliczenia semestru/roku akademickiego w WSA. W indeksie dokonuje się rozliczenia przedmiotów poprzez wpisanie ich polskich nazw i przyporządkowania im ocen. W indeksie studenta –beneficjenta programu Erasmus+ umieszcza się wpis, świadczący o zaliczeniu semestru/roku na podstawie studiów odbytych za granicą, w brzmieniu: „Zaliczono na podstawie dokumentów poświadczonych przez………” (uczelnię partnerską, w której odbyto studia w ramach programu ERASMUS +).W przypadku niezaliczenia przedmiotu (otrzymania oceny 2,0) przez studenta powracającego z uczelni partnerskiej, a tym samym nieuzyskania wymaganej liczby punktów ECTS, dziekan zezwala na zaliczenie przedmiotów i zdobycie brakującej liczby punktów w następnym semestrze studiów po powrocie ze stypendium, zgodnie z obowiązującym regulaminem uczelni macierzystej. Dla studentów, którzy studiują bez indeksów, tylko z systemem wpisów w „wirtualnym indeksie” procedury są takie same. Przedmioty realizowane dodatkowo, poza „Porozumieniem o programie zajęć” są zaliczane jako przedmioty ponadprogramowe z odpowiednim wpisem w suplemencie. W przypadku braku przypisanych punktów ECTS, dziekan wydziału ma prawo przypisać punkty przewidziane dla danego przedmiotu w WSA.W przypadku, gdy student nie dopełni formalności dostarczenia wykazu zaliczeń (Transcript of records) wraz ocenami i punktami ECTS uzyskanymi w uczelni przyjmującej w wyznaczonym terminie, stanowi to podstawę żądania zwrotu przyznanego stypendium. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe ze względu na nieotrzymanie dokumentacji z uczelni przyjmującej, student musi zgłosić ten fakt uczelnianemu Koordynatorowi programu ERASMUS +w formie pisemnej. Student ma prawo przedłużyć pobyt na stypendium. W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody Koordynatora programu Erasmus +.Przedłużenie studiów za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego, jest możliwe, za zgodą obu uczelni, ale bez gwarancji otrzymania stypendium Erasmus na dodatkowy okres studiów. Po powrocie z uczelni partnerskiej student, pod rygorem zwrotu stypendium, jest zobowiązany dostarczyć do biura, w terminie określonym w umowie, następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu w tej uczelni oraz że zaplanowany program studiów został zrealizowany w czasie określonym w umowie,
 2. „Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records -TR) –wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen, wystawiony przez uczelnię partnerską, oraz
 3. Wypełnić Sprawozdanie Stypendysty Erasmusa -wyjazd na studia w systemie ankieton-line, znajdujące się na stronie Narodowej Agencji programu i będące obowiązkowym elementem finansowego rozliczenia stypendium.

Na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów, Koordynator programu Erasmus+ przygotowuje dokumenty rozliczeniowe, które następnie przekazuje dziekanowi właściwego wydziału:

 1. „Kartę zaliczeń” -KZ określającą, które przedmioty/zajęcia z programu kształcenia w Uczelni zostaną zaliczone na podstawie przedmiotów/zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej,
 2. „Dokument o uznaniu okresu studiów za granicą”, w którym będzie zawarta informacja, czy okres studiów odbytych za granicą zostanie uznany w Uczelni. Studentowi odbywającemu część studiów za granicą przyznaje się prawo do rozliczenia rocznego, nawet jeśli na jego kierunku obowiązuje rozliczenie semestralne. Student nie ma obowiązku uzyskania identycznej liczby punktów ECTS w uczelni partnerskiej w porównaniu z Uczelnią. Liczba zdobytych punktów ECTS na uczelni partnerskiej musi wynosić co najmniej 20 ECTS w semestrze. Korelacja między stosowaną w uczelni skalą ocen a ocenami ECTS:5,0 bardzo dobry A4,5 dobry plus B4,0 dobry C3,5 dostateczny plus D3,0 dostateczny E2,0 niedostateczny F.

 Uczelnia uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uczelni pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów. Koordynator programu Erasmus+ na podstawie dokumentów wypełnia „Kartę zaliczeń”, podejmując wraz z dziekanem danego kierunku studiów decyzję, które przedmioty/zajęcia z programu kształcenia w Uczelni zostaną zaliczone na podstawie przedmiotów/zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej. Koordynator programu Erasmus + potwierdza wpisem do indeksu i „Karty okresowych osiągnięć studenta” zaliczenie okresu studiów zrealizowanego za granicą. W przypadku, gdy student nie wywiązał się z ustaleń „Porozumienia o programie zajęć” i/lub „Karty Uzgodnień” w stopniu uniemożliwiającym uzyskanie zaliczenia okresu studiów realizowanego w uczelni partnerskiej, student jest zobowiązany rozpocząć procedurę poprawkową w jednostce macierzystej zgodnie z regulaminem studiów. W przypadku skarg dotyczących zaliczania i uznawania okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej student ma prawo do odwołania do Pełnomocnika Rektora ds. nauki i kształcenia w terminie 14 dni od daty zamknięcia procedury zaliczeniowej przez koordynatora programu Erasmus+. Wyjazdy studentów na studia powinny być zakończone do dnia 30 września i rozliczone do dnia 31 października danego roku akademickiego.

Zasady odbywania studiów w Uczelni przez studentów uczelni partnerskich Opiekę nad studentami uczelni partnerskiej odbywającymi studia w Uczelni sprawują Dziekani poszczególnych kierunków oraz Koordynator programu Erasmus+. W ramach opieki, Koordynator programu Erasmus+ wraz z dziekanami:

 1. udzielają pomocy w zakwaterowaniu;
 2. udzielają niezbędnej pomocy w sprawach urzędowych związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce.
 3. nadzorują przebieg realizacji Learning Agreement;
 4. obejmują opieką w podstawowych sprawach związanych z pobytem w uczelni. W sprawie praw i obowiązków studenta w uczelni macierzystej, innych niż wymienione wyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Studiów, obowiązującego w Uczelni.