Jednostki Uczelni

II piętro, pokój 204,
tel. 86 216 94 97 wew. 61 i 38
fax 86 215 11 89
mail.:dziekanat@wsa.edu.pl

W związku z sytuacja epidemiczną w kraju, mając na uwadze zdrowie całej społeczności akademickiej, prosimy o kontakt przede wszystkim mailowy lub telefoniczny. W celu załatwiania spraw studenckich w poszczególnych działach, prosimy o korzystanie wyłącznie z kont mailowych założonych na Uczelni. Służy to wstępnej weryfikacji osoby, zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz prawidłowemu przebiegowi załatwienia danej sprawy.
Wiadomości, podania itp. wysłane z prywatnej poczty pozostaną bez rozpatrzenia. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby treści, które Państwo wysyłacie były odpowiednio zabezpieczone oraz identyfikacja nadawcy była prawidłowa.

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że sesja poprawkowa trwa do 05.09.2021 r. Z uwagi na zmianę systemu teleinformatycznego na Uczelni, informujemy, że brakujące oceny z  semestru letniego 2020/2021 Prowadzący zajęcia będą mogli uzupełnić poprzez Wirtualną Uczelnię do 15.09.2021 r. Po tym terminie wpisanie ocen nie będzie już możliwe. Podania o warunkową rejestrację należy złożyć do 26.09.2021 r. W tym roku nie ma możliwości przedłużenia sesji, ponieważ osoby zapisane 1 października 2021 r. na rok akademicki 2021/2022 w nowym systemie, muszą mieć jasną sytuację studencką.

W następnych informacjach przedstawimy Państwu instrukcję obsługi nowej Wirtualnej Uczelni i sposobu logowania.

Prawa i obowiązki studenta – zdalne nauczanie

Zgodnie z rekomendacjami Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przypominamy prawa i obowiązki studentów.

 1. Student ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość w ramach danego przedmiotu.
 2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość.
 3. Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów.
 4. Student jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach, prowadzonych w trybie synchronicznym (on-line), student ma prawo i powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych do wykorzystania w trybie asynchronicznym (off-line) na zasadach określonych przez osobę odpowiedzialną za przedmiot a wykładowca wtedy może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

 W kwestiach spornych związanych z możliwym naruszeniem praw, prosimy naszych Studentów o kontakt z właściwym dziekanem.

Dziekan ds. nauk rolniczych i inżynieryjno- technicznych dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
(kontakt telefoniczny: 862169497 wew. 25 lub mailowy: andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl)
Dziekan ds. nauk społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu dr inż. Piotr Ponichtera
(kontakt telefoniczny: 862169497 wew. 44 lub mailowy: piotr.ponichtera@wsa.edu.pl)

Informujemy również naszych Studentów, że w ramach wszystkich przedmiotów prowadzonych zdalnie raportujemy aktywność każdego Studenta w procesie kształcenia (oczekiwania co do aktywności studentów określają poszczególni wykładowcy). Działania te uwarunkowane są koniecznością opanowania przez Studenta efektów uczenia się przypisanych do poszczególnych przedmiotów. Daje to podstawę uzyskania zaliczeń z poszczególnych przedmiotów i w efekcie zaliczenia całego semestru.

Pracownicy Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu mgr inż. Anna Jankowska
Referent ds. studenckich inż. Karolina Żebrowska
Referent ds. studenckich mgr inż. Magdalena Korwek

Godziny pracy Dziekanatu

poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00
Dokumenty Uczelni

Dyplom I stopnia - wzór (189.4 KiB)

Dyplom II stopnia- wzór (106.7 KiB)

Dyplom Studia Podyplomowe - wzór (83.6 KiB)

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0 (1.0 MiB)

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (1.7 MiB)

Kodeks Dobrych Praktyk w Szkolnictwie Wyższym (84.8 KiB)

KODEKS ETYKI (1.9 MiB)

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_STUDIA_PODYPLOMOWE (125.8 KiB)

MISJA Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (49.9 KiB)

Obowiazek informacyjny - RODO (399.5 KiB)

Podanie-o-przyjęcie-na-studia-PDF (455.6 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA_PODYPLOMOWE (509.6 KiB)

POLITYKA-JAKOSCI, na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 (243.8 KiB)

Prawa i obowiązki studenta - zdalne nauczanie (112.1 KiB)

Procedura postepowania w sytuacjach konfliktowych związanych z weryfikacją i oceną efektów uczenia się (586.9 KiB)

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ (195.4 KiB)

Regulamin Archiwum WSA (5.1 MiB)

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.pdf (1.0 MiB)

Regulamin kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w WSA Łomża (222.9 KiB)

Regulamin organizacyjny biblioteki uczelnianej WSA (769.5 KiB)

Regulamin organizacyjny WSA (3.1 MiB)

Regulamin studiów podyplomowych (1.3 MiB)

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży od 01.10.2019 (3.0 MiB)

REGULAMIN WSA w Łomży ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 2021_2022 (3.3 MiB)

Regulamin Wydawnictwa WSA (1.6 MiB)

Regulamin zajęć realizowanych poza uczelnią (920.3 KiB)

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi... (1.1 MiB)

Rgulamin-promocji-BON-EDUKACYJNY-WSA-w-Lomzy (167.2 KiB)

Statut Rady Ekspertów (104.0 KiB)

Statut Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży obowiązujący (4.0 MiB)

Strategia WSA (3.7 MiB)

Uczelniany Zespół ds Jakości Kształcenia - aktualizacja od 01.10.2019 (135.1 KiB)

Zarządzenie o płatnościach dla studentów rozpoczynających studia w 2021 roku (1.7 MiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2021-2022 (217.5 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2021-2022 (110.1 KiB)

Załącznik do zarządzenia nr 53, Oświadczenie Student (143.8 KiB)

Załącznik do zarządzenia nr 54, Oświadczenie Słuchacz studiów podyplomowych (153.1 KiB)

Wzory podań 

podanie o ponowny wpis na listę studentów (24.0 KiB)

Podanie o zmianę danych osobowych (13.0 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim (14.5 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim B (14.7 KiB)

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (45.5 KiB)

Załącznik nr 1 do procedury wydawania dyplomów zdalnie (50.5 KiB)

Załącznik nr 1A do procedury wydawania dyplomów zdalnie (49.0 KiB)

Załącznik nr 2 do procedury wydawania dyplomów zdalnie (47.5 KiB)

Załącznik nr 2A do procedury wydawania dyplomów zdalnie (43.0 KiB)

rektorat
IV piętro, pokój 405, tel. 86 216 94 97 wew. 64 mgr Paulina Zabielska Sylwia Kołaczkowska

W ramach Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży funkcjonują następujące zakłady:

Zakład Agronomii, Nowoczesnych Technologii i Informatyki – Kierownik dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
Zakład Żywienia Zwierząt, Gospodarki Paszowej i Odnawialnych Źródeł Energii – Kierownik dr inż. Janusz Lisowski
Zakład Agrobiznesu, Ekonomii i Zarządzania – Kierownik dr inż. Ireneusz Żuchowski
Zakład Towaroznawstwa i Bezpieczeństwa Żywności – Kierownik prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Sprawiedliwości – Kierownik dr Olga Kotowska
Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem – Kierownik dr Grzegorz Olszewski
Zakład Zarządzania Kryzysowego – Kierownik dr Wiesław Zawadzki
Zakład Pedagogiki – Kierownik dr Piotr Ponichtera
Zakład Budownictwa – Kierownik dr inż. Marta Mazewska
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego – Kierownik prof. dr hab. Mirosława Urban
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego – Kierownik dr n o zdr. Alicja Moczydłowska

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY

Kontakt:

Budynek A, IV Piętro, Rektorat
Tel. 862169497 wew. 64

Podstawowy profil działalności

 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie aktualnych informacji i wyników analiz wpływających na efektywność produkcji pod hasłem „Nowy impuls dla Agrobiznesu”.
 • Transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Wdrażanie standardów jakościowych związanych z optymalizacją procesów produkcji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
 • Aplikacja systemów monitoringu umożliwiających wczesne wykrywanie czynników ryzyka w agrobiznesie.
 • Przygotowanie i podejmowanie nowatorskich lub edukacyjno-upowszechnieniowych projektów w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Inicjowanie współpracy, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, środowiska naukowego z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
biblioteka
Budynek „B” parter, naprzeciwko hali sportowej tel. 86 216 94 97 wewn. 39 Strona Internetowa Biblioteki

Pracownicy Biblioteki

Dyrektor Biblioteki mgr Elżbieta Musialik
Bibliotekarz mgr inż. Ewa Dardzińska

Godziny pracy Biblioteki

poniedziałek:  8.00-16.00
wtorek: 8.00-16.00
środa: nieczynne
czwartek: 8.00-16.00
piątek: 9.00-17.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

 

eRewers

Udostępniamy formularz rewersu do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia korzystając  z Internetowego Katalogu Biblioteki WSA.  

BibliotekaWSA - REWERS (21.6 KiB)

VI piętro,
pokój 402
tel. 86 216 94 97 wewn. 40
mgr Irena Kultijasowa
mgr Igor Skrodzki

Dyrektor ds. Technicznych
V piętro, pokój 503, tel. 86 216 94 97 wew. 24
Zdzisław Rogowski
II piętro,
pokój 201 tel. 86 216 94 97 wewn. 54 mgr Paulina Zabielska
II piętro,
pokój 203
tel. 86 216 94 97 wew. 28
Kwestor
Robert Twardowski

II piętro, pokój 208 tel. 86 216 94 97 wewn. 62

Godziny pracy Kasy

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 8.00-13.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-13.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku student, wszelkie płatności związane z tokiem nauczania, dokonuje tylko i wyłącznie na swój indywidualny numer konta bankowego. Numer konta dostępny jest po zalogowaniu się do  Wirtualnej Uczelni. Dodatkowo pojawiają się tam informacje na temat otrzymywanych świadczeń np. stypendia. Dodatkowych informacji udziela Dziekanat Uczelni. 

W związku z dokonywaniem wpłat na rachunek bankowy, bardzo prosimy o wpisanie w danych do tytułu przelewu informacji w/g podanych wskazówek (w  zależności od odpowiedniej wpłaty):

Nr albumu, czesne, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, akademik, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, dyplom, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, indeks, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, różnica programowa przedmiotów, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, warunek – przedmiot, nazwisko imię, miesiąc

 

 

parter tel. 86 216 94 97 wewn. 22

Łukasz Ramusiewicz
Jarosław Zabielski

Godziny pracy Informacji WSA

poniedziałek – czwartek: 7.40-16.00
piątek – niedziela 7.40-18.00

Godziny pracy Informacji WSA (w okresie wakacji)

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
piątek – niedziela 8.00-12.00
niedziela nieczynne