Biuro Karier

CAREER COACHING

– od nauki do zatrudnienia

,,GAP

– Zrób coś niestandardowego”

Scale Up Your Career

Mentoring Brückenschlag+ Project

Begin logo

biurokarier_xs_24098866Uczelniane Biuro Karier zostało powołane Rozporządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu dnia  20 października 2008 r. Jednostka pomaga studentom i absolwentom w kształtowaniu kariery zawodowej oraz poszukiwaniu zatrudnienia. Podstawowe działania podejmowane przez Uczelniana Biuro Karier to współpraca z pracodawcami, działalność szkoleniowa, doradcza oraz pośrednictwo.

Jednostka stale współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, 12 listopada 2008 r. na mocy umowy między WSA a PUP Biuro Karier zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt biurowy. Trwale współpracują z biurem również Agencja Rozwoju Regionalnego, Łomżyńska Izba Przemysłowo – Handlowa, Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Fundacja Janka Muzykanta w Łomży, Centrum Edukacji i Agrobiznesu sp. z o.o. w Marianowie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Polski Czerwony Krzyż odział w Łomży SWIS International Exchange,GS Barway, partnerzy medialni – Tygodnik Kontakty, TV Narew, Telewizja Szel-Sat, Radio Plus Łomża.

Wyjazdy zarobkowe dla studentów WSA:

 • Anglia
 • Norwegia
 • Niemcy
 • Korsyka
 • Portugalia
 • Grecja

Badanie losów absolwentów

Rada Ekspertów

Celem powołania Rady Ekspertów jest dostosowanie kształcenia w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży do wymagań rynku pracy oraz zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego. Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów studiów, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia. Główne zadania Rady Ekspertów

 • Udział w opracowywaniu metod walidacji założonych do realizacji w ramach danego kierunku studiów efektów kształcenia.
 • Opiniowanie efektów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków i modułów kształcenia.
 • Opiniowanie programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy.
 • Określanie zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów uczelni wyższych.
 • Określanie perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy.
 • Wsparcie merytoryczne w procesie dyplomowania (udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju tematyki prac dyplomowych, zgłaszanie propozycji tematów prac dyplomowych).
 • Wypracowanie mechanizmów służących nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami, identyfikacja barier i trudności w nawiązywaniu współpracy.

Szczegółowy wykaz Ekspertów dostępny jest w Rektoracie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży