Szkoły akademickie przy WSA

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, utworzyła dwie szkoły akademickie: ASP o profilu technicznym oraz ALO – liceum ogólnokształcące. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
Akademicka Szkoła PonadgimnazjalnaAkademickie Liceum Ogólnokształcące