Pielęgniarstwo II stopnia (magisterskie)

2-letnie studia II stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu magistra Pielęgniarstwa)
Tryb: niestacjonarny

Charakterystyka

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który: posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych. W zakresie umiejętności potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji. Potrafi określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej. Potrafi prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji. Potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii, koncepcji opieki, organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji.

Wykorzystuje przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosuje je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym pielęgniarek . Opracowuje założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską. Potrafi opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Dokonuje wyboru i stosuje określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa.

Potrafi dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć. Zna zasady opracowywania programów z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pielęgniarskich jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań na różnych stanowiskach pielęgniarskich, związanych na przykład z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem opieką zdrowotną i jakością usług medycznych, promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, rozwojem praktyki pielęgniarskiej, prowadzeniem badań naukowych w ochronie zdrowia. Absolwent studiów magisterskich może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności na różnych formach kształcenia podyplomowego. Absolwent, po uzyskaniu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, z tytułem magistra pielęgniarstwa, może ubiegać się o pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, w podstawowej i długoterminowej opiece zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach medycyny pracy, w specjalistycznej opiece zdrowotnej, jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach i żłobkach. Ukończenie studiów magisterskich pozwala także ubiegać się o stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej i daje możliwości do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony zdrowia. Absolwent studiów magisterskich może zostać zatrudniony w szkołach wyższych i jednostkach badawczo – rozwojowych, czyli może podjąć wyzwanie kształtowania i rozwoju własnej kariery zawodowej.

 

Zapisz się na kierunek Pielęgniarstwo

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023