Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
zaprasza na
trzysemestralne studia podyplomowe
w zakresie:

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU

Czego się nauczysz?

  • odpowiednio wcześnie określać zaburzenia rozwojowe dzieci, diagnozować ich indywidualne możliwości i rozpoznawać specjalne potrzeby edukacyjne;
  • opracowywać i ewaluować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wykorzystując podstawowe i niekonwencjonalne metody i formy pracy pedagogicznej;
  • prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnym poziomie rozwoju; wspierać ich autorehabilitację;
  • współpracować i wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością lub o zaburzonym rozwoju;
  • współpracować i koordynować działania z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem.

Kim możesz być?

Pedagogiem w:

  • placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz w szkołach i w placówkach ogólnodostępnych (np. w żłobkach, przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach i szkołach integracyjnych);
  • placówkach opiekuńczych i wychowawczych;
  • w ośrodkach: szkolno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych;
  • organizacjach pozarządowych i instytucjach społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z zaburzonym rozwojem.

Studia trwają trzy semestry a ich absolwenci mogą ukończyć na preferencyjnych warunkach studia magisterskie i uzyskać tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzone przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku (http://www.wsse.edu.pl/).

Koszt studiów (dwóch form): 2200 zł za semestr + 200zł wpisowe (100 zł WSA+100zł WSSE).

Koszt łączny samych studiów podyplomowych: 3600zł +100 zł wpisowe