Organizacja zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

 1. Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach edukacyjnych itp.
 2. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą bazy Moodle (https://enauka.wsa.edu.pl/) oraz aplikacji MS TEAMS (https://wsa.edu.pl/msteams/).
 3. Zajęcia zdalne prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (on-line) i asynchronicznego (off-line), przy czym zajęcia w formie kontaktu synchronicznego (on-line) są prowadzone w ilości nie mniejszej niż 50% łącznego wymiaru zajęć prowadzonych zdalnie.
 4. Pozostałe zajęcia – ćwiczenia i seminaria mogą być realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna on-line oraz część praktyczna w siedzibie uczelni).
 5. Zajęcia praktyczne tj. zajęcia laboratoryjne, pracownie specjalistyczne, projekty oraz zajęcia terenowe prowadzone będą tylko w formie stacjonarnej na Uczelni z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 6. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich) będą mieli zorganizowane spotkania adaptacyjne lub propedeutyczne w formie tradycyjnej.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości realizacji zajęć bez wykorzystania infrastruktury Uczelni, dziekan może wyrazić zgodę na realizację zajęć w formie stacjonarnej na terenie Uczelni.
 8. Zajęcia, na Uczelni są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.
 9. Praktyki zawodowe realizowane są w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego zostały określone w wytycznych realizacji i zaliczenia praktyk w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.
 10. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych do odwołania prowadzone są zdalnie w formie kontaktu synchronicznego (on-line).
 11. Zaliczenia, egzaminy będą odbywać się w formie mieszanej tj. stacjonarnie lub zdalnie po uzgodnieniu ze starostą oraz przesłaniu terminów do dziekanatu.
 12. Obsługa studentów i innych osób odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w tym w szczególności z zastosowaniem środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa prosimy, by w Uczelni pojawiła się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Osoby te powinni nosić maskę ochronną.

 

JM REKTOR

dr hab. Roman Zbigniew Engler prof. nadzw.