Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, w tym także dla nauczycieli szkół średnich, gdzie wdrażana jest wiedza z zakresu OZE,
 • prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych energetyką odnawialną,
 • niezależnych producentów energii zainteresowanych dostawą zielonej energii,
 • pracowników przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych,
 • pracowników jednostek samorządowych i administracji lokalnej zainteresowanych nowymi i odnawialnymi źródłami energii.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii – stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce, również uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. W programie studiów uwzględniono wprowadzenie do energetyki jądrowej.
Program kształcenia obejmuje:

 • podstawy prawa energetycznego.
 • strategia rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Polityka energetyczna UE i Polski.
 • ocena odnawialnych zasobów, określenie potencjału energetycznego.
 • odnawialne źródła energii i zastosowania potencjału energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw; wykorzystanie wodoru i ogniw paliwowych.
 • pompy ciepła, budowa, zastosowania i rozwój.
 • samowystarczalność energetyczna gmin i kraju podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych.
 • wykorzystanie metod numerycznych i specjalistycznego oprogramowania do oceny ekologicznej, ekonomicznej i energetycznej projektów wykorzystujących odnawialne zasoby i źródła energii.

W trakcie dwóch semestrów studiów słuchacze uzyskują aktualną wiedzę w zakresie następujących bloków tematycznych dotyczących:

 • strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce;
 • energetyka geotermiczna;
 • energetyka biomasy i biopaliw;
 • energetyka słoneczna;
 • energetyka wiatrowa;
 • energetyka pomp ciepła;
 • energetyka wodna;
 • polityka energetyczna Polski, samowystarczalność energetyczna, finansowanie.

W toku semestru III studiów (moduł dla nauczycieli) omówione zostaną: metodyka nauczania przedmiotów zawodowych, zasady projektowania i tworzenia nowych programów nauczania (w tym programów modułowych), zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz.1668
Słuchacze zapoznają się z możliwościami dofinansowania oraz finansowania ze środków UE i innych funduszy publicznych, będą posiadać wiedzę z zakresu korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania, pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE, monitorowania OZE, eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje:
Sekretariat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, 18-402 Łomża,
lub telefonicznie: 086-216-94-97,
www.wsa.edu.pl

ZAPRASZAMY!