Wśród najlepszych są pozycje absolwentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży i Politechniki Białostockiej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w środę (25 października) w auli im. prof. Andrzeja Królikowskiego, w budynku Inno-Eko-Tech przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.

-Bez tych bardzo dobrych dyplomantów, zarówno z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, jak i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, najprawdopodobniej nie powstałyby najpiękniejsze, najlepsze technicznie obiekty budowlane w północno-wschodnim regionie Polski – mówił do zebranych gości Dziekan WbiIŚ PB prof. Michał Bołtryk.

Wśród nagrodzonych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku prac dyplomowych absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo, które zostały wykonane w roku akademickim 2015/2016 w kategorii prac inżynierskich znalazły się dwie prace naszych absolwentów:
– Koncepcja budynku spokojnej starości o konstrukcji modułowej, autor: inż. Magdalena Jemielity, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB

– Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Pisa w miejscowości Pisz, autor: inż. Krzysztof Zadroga, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
Jedna z prac otrzymała również wyróżnienie. Autorem jest Piotr Barszcz.
-projekt budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 70 DOP w północno-wschodniej Polsce. Promotorem pracy jest dr inż. Jerzy Obolewicz.

W sumie w dwóch kategoriach: prace magisterskie i prace inżynieryjne, nagrodzono 8 osób, wyróżniono 10.

Pełna Lista nagrodzonych poniżej :

Najlepsze prace dyplomowe
w kategorii prac magisterskich:
PRACE PROJEKTOWE:

1. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny amfiteatru na terenie Politechniki Białostockiej, autor: mgr inż. Maciej Czajka, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
2. Projekt konstrukcji garażu wielopoziomowego z systemem automatycznego parkowania, autor: mgr inż. Filip Jan Kipa, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski
3. Cylindryczny zbiornik fermentacyjny w biogazowni, autor: mgr inż. Kamil Kuczyński, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
4. Wariantowy projekt wysokiego budynku hotelu, autor: mgr inż. Łukasz Skrouba, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
5. Wariantowy projekt wysokościowego budynku biurowego, autor: mgr inż. Paweł Sawicki, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
PRACA BADAWCZA: Wpływ uszlachetniania kruszywa recyklingowego na wybrane właściwości kompozytu cementowego, autor: mgr inż. Paweł Suszycki, promotor: dr inż. Edyta Pawluczuk
w kategorii prac inżynierskich:

PRACE PROJEKTOWE:
1. Koncepcja budynku spokojnej starości o konstrukcji modułowej, autor: inż. Magdalena Jemielity, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
2. Projekt budynku przemysłowego, autor: inż. Michał Rogowski, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
3. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Pisa w miejscowości Pisz, autor: inż. Krzysztof Zadroga, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB

PZiTB przyznało także wyróżnienia w kategorii prac magisterskich:

PRACA PROJEKTOWA: Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny przejścia podziemnego pomiędzy budynkami Wydziałów Budownictwa i Elektrycznego na terenie Politechniki Białostockiej, autor: mgr inż. Paweł Kudzinowski, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB

PRACE BADAWCZE:
1. Badania wybranych parametrów geotechnicznych według PN-88/B-04481 oraz nowych specyfikacji technicznych, autor: mgr inż. Marlena Bułatewicz, promotor: dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB
2. Metoda georadarowa (GPR) do oceny podłoża gruntowego, autor: mgr inż. Mariola Konopko, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
3. Analiza właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy z zastosowaniem elastomeroasfaltów z upłynniaczami pochodzenia roślinnego, autor: mgr inż. Przemysław Lipka, promotor: dr inż. Andrzej Plewa
4. Ruch rzeczywisty a ruch prognozowany – analiza przypadków na przykładzie wybranych dróg zamiejskich, autor: mgr inż. Emilia Aneta Niewińska, promotor: dr inż. Robert Ziółkowski
5. Wpływ rodzaju asfaltu na wybrane parametry SMA przeznaczonego do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej, autor: mgr inż. Przemysław Pęcak, promotor: dr inż. Marta Wasilewska

PRACA ANALITYCZNA: Nasyp z materiałów lekkich na słabym podłożu, autor: mgr inż. Julita Zimnoch, promotor: dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio
oraz w kategorii prac inżynierskich:

PRACE PROJEKTOWE:
1. Projekt budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 70 DOP w północno-wschodniej Polsce, autor: inż. Piotr Barszcz, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
2. Projekt technologii organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rozbiórki obiektu budowlanego OWT-67, autor: inż. Tomasz Krajewski, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
3. Projekt wybranych elementów konstrukcji domu pomocy społecznej, autor: inż. Szymon Lubas, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski
4. Projekt technologii, organizacji oraz BIOZ wykonania stanu surowego zamkniętego budynku magazynowego w zabudowie zagrodowej, autor: inż. Piotr Sienicki, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
5. Wielowariantowy projekt technologii, organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót montażowych w hali przemysłowej wykonanym przez przedsiębiorstwo, autor: inż. Radosław Żyznowski, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
PRACA BADAWCZA: Prędkość odcinkowa a prędkość chwilowa – analiza porównawcza wybranych dróg, autor: inż. Jakub Paweł Karolkiewicz, promotor: dr inż. Robert Ziółkowski.