Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r. funkcjonowanie uczelni podlega nadal ograniczeniu.

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie ograniczenia lub zawieszenia  funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.