W dniu 6 grudnia 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził listę

  • 56 uczelni publicznych,
  • 21 uczelni niepublicznych,

zakwalifikowanych do realizacji III edycji „Legii Akademickiej” w roku 2020 – części teoretycznej.

Wśród wskazanej liczby uczelni znalazła się po raz pierwszy w historii Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić „Wniosek o powołanie do odbycia szkolenia wojskowego-część teoretyczna-edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej” i złożyć go najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 r. w pokoju nr 402 (u pana Bartosza Murata) lub w recepcji Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Program ochotniczego szkolenia studentów (wszystkich kierunków studiów i wszystkich roczników) w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów (na terenie uczelni).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

-moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;

-moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy