Rolnictwo II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja trwa…

Studia II stopnia na kierunku Rolnictwo

  1. Ekonomika rolnictwa
  2. Doradztwo rolne
  3. Zarządzanie jakością w agrobiznesie
  4. Odnawialne źródła energii

Osoby, które ukończyły studia inżynierskie lub licencjackie na innym kierunku niż Rolnictwo (np. Informatyka, Zarządzanie itd.), również mogą starać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo w Wyższej Szkole Agrobiznesu. Po ukończeniu uzyskują tytuł magistra inżyniera i kolejną specjalność.


Charakterystyka

Studia II stopnia (magisterskie) przygotowują specjalistów posiadających umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także umiejętności wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji, mających pogłębioną wiedzę w danej specjalności oraz znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej, umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych i przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci są przygotowani do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Są przygotowywani do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Specjalność: Ekonomika rolnictwa
Absolwent ekonomiki w rolnictwie posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie zarządzania, finansów i rachunkowości. Studia wyposażają studentów w umiejętności i kompetencje umożliwiające przeprowadzanie analiz ekonomicznych oraz wyciągania z nich właściwych wniosków. Przygotowują do podejmowania decyzji ekonomicznych i prowadzenia działalności doradczej. Studiowanie ekonomiki w agrobiznesie uczy elastyczności i inicjatywy, zaradności i planowania, niezależnego myślenia i szybkiego podejmowania trudnych decyzji – cech koniecznych w przyszłej karierze zawodowej, niezbędnych również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstw agrobiznesu, administracji państwowej i samorządowej. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy ekonomicznej, może pełnić funkcje kierownicze w różnych obszarach działalności gospodarczej. Posiada kompetencje i umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Specjalność: Doradztwo rolne
Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada kompetencje umożliwiające rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z produkcją rolniczą. Umie analizować związki przyczynowo-skutkowe, prowadzące do poprawy efektywności produkcji. Dzięki znajomości metod pracy doradczej, potrafi przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Takie przygotowanie pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznego, niezależnego i obiektywnego doradztwa technologicznego. Absolwent jest też wyposażony w umiejętności praktyczne w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój wsi i rolnictwa, zdobywania informacji rynkowych oraz doradztwa finansowo-księgowego, umożliwiające skuteczne konkurowanie na rynku usług doradczych. Posiada przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym o charakterze konsultingowym, pracy w instytucjach funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa, w administracji państwowej i samorządowej.

Specjalność: Zarządzanie jakością w agrobiznesie
Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty ds. zarządzania jakością oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko pojętym rolnictwie, a także przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i administracji, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Specjaliści zarządzania jakością posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów produkcji, gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w różnego rodzaju organizacjach rolniczych.

Specjalność: Odnawialne źródła energii
Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i jej wykorzystywania. Potrafi oszacować potrzeby energetyczne obiektów i jednostek samorządu terytorialnego, wykonać analizę porównawczą kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej oraz wpływ na środowisko poszczególnych nośników energii. Potrafi optymalizować wybór źródła energii pod kątem ekonomicznym, logistycznym i środowiskowym, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem. Posiada umiejętności sporządzenia audytu energetycznego, planowania procesu inwestycyjnego, opracowania biznes planu. Jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistów ds. energii odnawialnej w administracji, budownictwie, ciepłownictwie, w sektorze bankowym i finansowym (jako doradca), w firmach związanych z branżą energetyczną oraz do rozpoczęcia własnej działalności.

Specjalność: Informatyka w agrobiznesie
W ramach specjalności Informatyka w agrobiznesie, absolwent oprócz wiedzy rolniczej uzyska ogólną wiedzę informatyczną oraz umiejętność analitycznego myślenia. Absolwent będzie przygotowany do nadążania za dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, wdrażania ich w rolnictwie a jednocześnie zdobędzie praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania i rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystywania tychże technologii. Główny nacisk został położony na zarządzanie i administrowanie informacją, co w erze społeczeństwa informacyjnego jest poszukiwaną i pożądaną umiejętnością. Absolwent przygotowany zostanie do administrowania bazami danych, zarządzania siecią oraz zdobędzie wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu w rolnictwie i instytucjach działających na rzecz rolnictwa.

Zapisz się na kierunek Rolnictwo

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022