Rolnictwo I stopnia (inżynierskie)

3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera)
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności:

  1. Agrobiznes
  2. Doradztwo rolne
  3. Ochrona środowiska obszarów wiejskich
  4. Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
  5. Odnawialne źródła energii z gospodarką odpadami

 

Wykształcenie rolnicze jest niezbędne:

  • osobie przejmującej gospodarstwo rolne od osoby, która przechodzi na „rentę strukturalną”;
  • osobom ubiegającym się o środki finansowe z działań PROW 2007-2013 takich jak: “Ułatwianie startu młodym rolnikom” dz. 112, “Modernizacja gospodarstw rolnych” dz. 121.

 

Charakterystyka
Studia na kierunku Rolnictwo przygotowują specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Program nauczania umożliwia studentom opanowanie podstawowej wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, zapewnia znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzana produkcją, obrotem płodami rolnymi, funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Program umożliwia również pozyskanie podstawowych wiadomości dotyczących produkcji zwierzęcej i ogrodnictwa w zakresie pozwalającym prowadzić wielokierunkowe gospodarstwo rolnicze.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym oraz do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem. Są przygotowani również do pracy w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia  gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności  nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) mogą pracować w szkolnictwie.  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: Agrobiznes
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do przeprowadzenia zmian kierunek Rolnictwo w organizacji polskiego rolnictwa. Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu agrobiznesu, polityki gospodarczej i zarządzania jakością, a także posiada umiejętność zarządzania marketingowego. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu finansów oraz funkcjonowania banków. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach finansowych, także na stanowiskach menadżerskich. Program studiów zapewnia wiedzę na temat zarządzania zarówno gospodarstwami rodzinnymi jak i dużymi przedsiębiorstwami rolniczymi, tak by  były w stanie konkurować na rynku Unii Europejskiej.

Specjalność: Doradztwo rolne
Absolwent, jako inżynier rolnictwa, dysponuje szeroką wiedzą technologiczną z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw agrobiznesu. Zna metody i techniki pracy doradczej. Dzięki umiejętnościom w zakresie komunikacji interpersonalnej potrafi propagować najnowsze osiągnięcia nauki i upowszechniać wiedzę specjalistyczną. Umie nawiązywać bezpośredni kontakt z rolnikami, udzielać pomocy w
określaniu indywidualnego kierunku rozwoju gospodarstwa oraz pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnego systemu doradztwa rolniczego. Posiada kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, administracji państwowej i samorządowej.
Specjalność: Ochrona środowiska obszarów wiejskich
Absolwenci tej specjalności, oprócz wiedzy rolniczej otrzymają również wiedzę dotyczącą wpływu rolnictwa na środowisko, jak również wpływu czynników przemysłowych i urbanizacyjnych. Program nauczania uwzględnia takie przedmioty jak melioracje, gospodarka wodą, monitoring środowiska rolniczego, higiena środowiska wiejskiego. Absolwent tej specjalności posiada gruntowną wiedzę z zakresu obiegu pierwiastków w przyrodzie, gospodarowania składnikami pokarmowymi w różnych systemach rolnictwa, obrotu, konfekcjonowania i wykorzystania środków ochrony roślin, a także umiejętność kształtowania krajobrazu wiejskiego. Zna akty prawne dotyczące ochrony środowiska. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, także na stanowiskach kierowniczych.

Specjalność: Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
Specjalność polecana dla studentów zajmujących się lub planujących w przyszłości zajęcie się produkcją mleka. Program studiów uwzględnia m.in. następujące przedmioty specjalnościowe: nowoczesne metody pozyskiwania i oceny mleka, zarządzanie stadem, nowoczesne technologie i modernizacje w budownictwie dla bydła, ekonomika produkcji mleka, technologia produkcji pasz dla bydła, praca hodowlana, dobrostan zwierząt, ekonomika produkcji mleka, opieka weterynaryjna. Jednym z elementów na specjalności NTwUMB są praktyki krajowe i zagraniczne w gospodarstwach produkujących mleko.

Specjalność: Odnawialne źródła energii z gospodarką odpadami
Specjalność przygotuje absolwentów do samodzielnego i twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zagospodarowania odpadów występujących w rolnictwie i jego otoczeniu. Otrzymują wiedzę z przedmiotów rolniczych, przyrodniczych i technicznych, poznają wyposażenie i instalacje służące do pozyskiwania energii z wyprodukowanej we własnym gospodarstwie rolnym biomasy. Poznają też aspekty i wiedzę z zakresu ekonomii, ekologii, prawa, marketingu, zarządzania, finansów, kosztów, dochodów i rachunkowości oraz działania nowoczesnej wolnorynkowej gospodarki. Absolwenci są oczekiwani na rynku i będą dawali odpowiedzi na potrzeby również z powodu rosnącej nadprodukcji żywności i konieczności jej przestawienia na produkcje inne poza-żywnościowe towary a także właściwego zagospodarowania, segregowania i utylizowania odpadów co korzystnie wpływa na środowisko. Wykorzystanie przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla ludzi źródeł energii wychodzi naprzeciw zadaniom polityki Unii Europejskiej. Absolwenci będą poszukiwanymi specjalistami w zakresie produkcji i wykorzystania biopaliw a także zagospodarowania odpadów. Mogą być zatrudnieni w firmach branży energetycznej, gospodarki odpadami lub wytwarzających biomasę przedsiębiorstwach z rolnictwa i jego otoczenia.

Zapisz się na kierunek Rolnictwo

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023