Pedagogika I stopnia

Pedagogika – profil praktyczny, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Zajęcia praktyczne i praktyki już od I roku.


SPECJALNOŚCI:

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Specjalność dająca ważne w planowaniu kariery kwalifikacje do pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Specjalność pozwala uzyskać kompetencje w zakresie pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i pracy z dorosłymi w charakterze doradcy edukacyjnego czy życiowego. Uzyskane kwalifikacje zawodowe upoważniają absolwenta do podjęcia pracy w charakterze:

 • doradcy zawodowego w urzędach pracy,
 • doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • szkolnego doradcy zawodowego,
 • konsultanta i doradcy w firmach konsultingowych, pracownika administracyjno-kadrowego w urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy zajmujących się doradztwem zawodowym,
 • doradcy zawodowego w studenckich biurach karier
 • pedagoga lub doradcy zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy.

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Specjalność pozwala uzyskać umiejętności i kompetencje do pracy pedagoga resocjalizacyjnego. Przygotowuje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub na granicy wykluczenia społecznego, z problemami wychowawczymi. Podczas studiów student poznaje niebanalne, kreatywne sposoby pracy z trudną młodzieżą. Miejsca pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego:

 • zakłady poprawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady karne,
 • kuratorskie ośrodki pracy,
 • świetlice środowiskowe,
 • ogniska wychowawcze,
 • ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej,
 • organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • placówki pracujące z osobami z uzależnieniami,
 • służby mundurowe.

 

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Specjalność przygotowuje do pracy w zawodzie pedagoga pracy i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent zdobywa kwalifikacje jako pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i może pracować w działach personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy, urzędach pracy, instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, w centrach informacji zawodowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako analityk pracy, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. zarządzania talentami, w roli brokera edukacyjnego na rynku edukacji zawodowej. Absolwenci będą również przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent zdobywa kwalifikacje jako pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i może pracować w działach personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy, urzędach pracy, instytucjach.

Zapisz się na kierunek Pedagogika

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023