Pedagogika I stopnia

Pedagogika – profil praktyczny, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Zajęcia praktyczne i praktyki już od I roku.


SPECJALNOŚCI:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – kształcenie w ramach specjalności nastawione jest na przygotowanie profesjonalistów gotowych do podjęcia pracy w placówkach oświatowych na poziomie przedszkola i klas 1-3 szkół podstawowych. Absolwent będzie miał wszechstronną i komplementarną wiedzę z zakresu pedagogiki oraz dysponować będzie rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym (pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia, psychologia dziecka w rozwoju przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka nauczania wczesnoszkolnego oraz metodyki integracyjne socjologia, filozofia), niezbędnym do rozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia i wychowania oraz organizowania i konstruowania własnego rozwoju zawodowego.

Współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi i szkołami średnimi w regionie.

 

RESOCJALIZACJA (NOWOŚĆ) – specjalność ta umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim.

Współpraca z Okręgowym Inspektoratem Służby więziennej w Białymstoku.

Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach. Zapoznają się także z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii.

 

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE (NOWOŚĆ) – specjalność  nadaje uprawnienia pedagogiczne, do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego (zgodnie z rozumieniem Karty Nauczyciela) w placówkach systemu oświaty (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie posiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

– kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy, doradcy zawodowego w placówkach oświatowych oraz doradcy personalnego; – kwalifikacje do zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia, instytucjach oświatowych i komercyjnych świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, działach personalnych publicznych i prywatnych organizacji. Podstawą regulującą kompetencje oraz miejsca zatrudnienia doradców zawodowych i personalnych stanowią następujące akty prawne: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 07 maja 2013r., poz. 532).

Zapisz się na kierunek Pedagogika

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019