Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Służby Państwowe (II stopnia) – została opracowana z myślą o przygotowaniu kandydatów wyrażających zainteresowanie służbą w formacjach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Miejskich i Gminnych, czy też pracy w lokalnych instytucjach i organach zarządzania kryzysowego, a także podmiotów gospodarczych świadczących usługi ochrony osób i mienia, detektywistycznych, czy obrotu specjalnego w tym w strukturach wojskowych. W sektorze usług miękkich warto wyróżnić zarządzanie ryzykiem oraz wielokierunkową obsługę obrotu towarowego w obszarze przygranicznym.
Absolwenci będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu przepisów prawnych regulujących funkcjonowania poszczególnych służb. W ramach specjalizacji przyszli kandydaci do pracy w służbach państwowych zostaną również przygotowani z zakresu technik samoobrony i technik interwencyjnych, jak również obsługi broni oraz kursy zawodowe.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń informatycznych (II stopnia) – specjalność ta daje możliwość zatrudnienia na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC), a studia sprawią, że: będziesz pożądanym pracownikiem, orientującym się w budowaniu struktur, umożliwiających zabezpieczenie sieci przed atakami hakerów. Zdobędą kompetencje z polityki bezpieczeństwa informacji i będą potrafić poruszać się w różnych obszarach działań z zakresu ochrony danych w systemie – logika, technika i kryptografia. Poznają typowe zagrożenia, z jakimi można  się spotkać w cyberprzestrzeni oraz sposoby zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych. Zdobędą wiedzę w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji niejawnych, zasad udostępniania informacji publicznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również bezpieczeństwa sieci informacyjnych oraz informatycznych. Poznają instytucje i organizacje oddziałujące na bezpieczeństwo w sieci, informacyjne i informatyczne aspekty zarządzania kryzysowego, metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach, jak również problemy ochrony informacji w organizacjach i instytucjach oraz politykę bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych (II stopnia)  specjalność to przygotowuje przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i interesów konsumentów oraz jednoczesnego zagwarantowania stabilnego funkcjonowania jednolitego rynku UE. Absolwent zna normy kontroli w zakresie higieny żywności i produktów żywnościowych, zdrowia i dobrobytu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobiegania zagrożeniu zanieczyszczenia substancjami zewnętrznymi, zasady prawidłowego etykietowania artykułów spożywczych i produktów żywnościowych. Potrafi nadzorować bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji. Zna problemy zagrożeń ekologicznych, skutki potencjalnych zamachów terrorystycznych z wykorzystaniem infrastruktury żywnościowej kraju.

Zapisz się na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021