Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych zapraszają na  IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się  14 – 15 października 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem IV Międzynarodowej Konferencji PIBOA jest przedstawienie:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
 • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
 • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 200 – 300 uczestników reprezentujących międzynarodowe uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach Konferencji wygłoszone zostaną  referaty  pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w  punktowanych czasopismach z listy MEiN.

Do Patronatu Honorowego zostali zaproszeni rektorzy wyższych uczelni w Polsce i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Komitet Naukowy skupia wybitnych profesorów międzynarodowych uczelni wyższych i instytutów naukowych.

 


Uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza

Wolny Słuchacz ~ Free Listener

Uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza jest kierowane przede wszystkim do studentów, którzy za szczególne osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni przez swoich opiekunów naukowych i otrzymali zaproszenie uczestnictwa oraz innych osób związanych z działalnością społeczną FSNT NOT.

Udział z takim zaproszeniem jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość:

 • udziału w obradach Konferencji
 • wymiany swoich doświadczeń z przedstawicielami świata nauki,
 • uczestnictwa w wystąpieniach firm sponsorskich,
 • otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji,
 • korzystania z oferty wystawców prezentujących swoje materiały na stoiskach zewnętrznych.

Nie obejmuje natomiast:

 • otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
 • publikacji artykułów,
 • obiadu,
 • udziału w uroczystym bankiecie.

Udział w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA musi być potwierdzony telefonicznie (+48 533 485 445) lub e-mailowo (psribs@psribs.pl)