eLegitymacja

Zgodnie z art. 278 ust. 2 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) do dnia 30 czerwca 2019 roku można wydawać legitymacje studenckie oraz potwierdzać ich ważność na dotychczasowych zasadach, natomiast ważność tracą legitymacje w wersji papierowej z dniem 31 października 2019 roku. Prosimy studentów, którzy chcą wymienić obecną legitymację studencką na nową elektroniczną, o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami do Dziekanatu Uczelni.

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (45.5 KiB)