Ekonomia

kierunek w organizacji

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Kształcenie na Kierunku Ekonomia ma na celu uzyskanie przez studenta ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy m.in. na stanowiskach analityków, doradców finansowych, doradców w sprawach zarządzania projektami gospodarczymi, specjalistów w zakresie rachunkowości, handlu i usług, turystyki, logistyki w przedsiębiorstwie, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji  operacyjnych.   Łączy     umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i finansowania jednostek gospodarczych o różnych formach organizacyjno-prawnych. W zakres jego wiedzy wchodzą: znajomość zagadnień organizacji i prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych, ewidencji operacji gospodarczych, identyfikacji, wyceny i rozliczania kosztów oraz prezentacji rezultatów działalności jednostki gospodarczej w sprawozdaniu finansowym. Absolwent specjalności zna zagadnienia prawa finansowego, z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym zasad kształtowania przez nie polityki finansowej i źródeł finansowania ich działalności. Nabyte przez absolwenta umiejętności umożliwiają samodzielne interpretowanie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki – umiejętności te są szczególnie przydatne do opracowania strategii jej działalności. Absolwent specjalności potrafi też rozpoznawać ryzyko gospodarcze, w tym kredytowe, monitorować je i ograniczać. Absolwent studiów I stopnia specjalności rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych jest przygotowany do pracy w działach finansowo-księgowych różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w służbach doradczych, bankach i jednostkach sektora finansów publicznych.

Specjalność: Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami

Wiedza uzyskana w procesie kształcenia przygotuje absolwenta do podjęcia praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Absolwent posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu prawa i rynku nieruchomości oraz zasobów nieruchomości, metod badania i oceny zjawisk zachodzących w różnych segmentach rynku nieruchomości. Ponadto posiada umiejętności oceny i zastosowania metod analitycznych do badania procesów dotyczących rynku nieruchomości i zasobów nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, innych osób prawnych i osób fizycznych. Absolwent posiada umiejętności oceny i prognozowania procesów w skali mikro i makroekonomicznej oraz świadczenia usług doradczych w zakresie gospodarki nieruchomościami, szacowania nieruchomości oraz podejmowania decyzji w zakresie nabycia lub sprzedaży nieruchomości oraz innych form obrotu nieruchomościami.

Zapisz się na kierunek Ekonomia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021