Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, Zakład Karny w Białymstoku, Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Wojewodzie Podlaskim, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,  Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję naukowo – praktyczną

Edukacja w procesie resocjalizacji skazanych
Między izolacją a aktywizacją społeczno-kulturową

Rozpoczęcie przedmiotowej konferencji planowane jest na
godzinę 9.30 w dniu 27 kwietnia 2018r.
w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Dystans, stereotypy, poczucie zagrożenia to terminy, za pomocą których można opisać  relację między społeczeństwem,
a osobami przebywającymi w placówkach penitencjarnych. Ich źródłem są czyny, jakich dopuścili się sprawcy przestępstw, stosunkowo powszechna w społeczeństwie niewiara w skuteczność i sens resocjalizacji oraz lęk przed powrotnością do zachowania sprzecznego z prawem.

Będące istotą sankcji oddzielenie jednostki problemowej od społeczeństwa jest źródłem kolejnych problemów,  związanych
z przygotowaniem człowieka, który dopuścił się przestępstwa, do powrotu do  środowiska otwartego, uwzględniającego minimalizowania ryzyka powrotności oraz poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Poszukując recepty na skuteczną pracę z osadzonymi należy pamiętać, że readaptacja w warunkach izolacji jest w pewnym stopniu działaniem odrealnionym, komplikując przyswajanie tych ról społecznych przez osadzonych, w których mogliby się odnaleźć po wyjściu na wolność.

Edukacja to szczególne panaceum na wskazane problemy. To proces rozumiany w szerokim zakresie, nie tylko jako przyuczenie do zawodu nie wymagającego szczególnych umiejętności, ale także nabywanie kompetencji specjalistycznych, rozwijanie pasji
i zainteresowań, poszerzanie kompetencji osobistych, a w efekcie – samorealizację i autonomię jednostki. Są to szczególne obszary aktywności, nie tylko samych skazanych, ale także kadry penitencjarnej oraz instytucji edukacyjnych funkcjonujących
w środowisku otwartym.

W tym kontekście warto wspomnieć, że niemal pół wiek temu ukazał się raport opracowany pod kierunkiem Edgara Faure’a pod wymownym tytułem: Uczyć się, aby być. Nabiera on szczególnego wydźwięku w odniesieniu do edukacyjnego wymiaru resocjalizacji skazanych. W ich przypadku możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności jest rzeczywistą szansą na inkluzję społeczną i reintegrację, związaną z niezależnością ekonomiczną, budowaniem właściwych relacji i samorozwój – innymi słowy na ponowne bycie w świecie, uwolnienie się od stygmatyzującej, więziennej przeszłości. Edukacja to zatem istotna płaszczyzna resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji skazanych co znalazło odzwierciedlenie w tytule Konferencji.

Organizatorzy proponują ujęcie problematyki spotkania w następujące zagadnienia szczegółowe:

 1. Jakie są możliwości edukacji skazanych?
 2. Jak zminimalizować ograniczenia w edukacji skazanych?
 3. Jak dostosowywać proces edukacji do możliwości skazanych oraz wymogów formalnych?
 4. Jak realizować kształcenie zawodowe, uwzględniając obszary nieobecne i zaniedbane (kształcenie specjalistyczne, przyuczanie do wykonywania ginących zawodów)?
 5. Jak budować sieci wsparcia między placówkami penitencjarnymi, edukacyjnymi oraz podmiotami gospodarczymi celem zapewnienia drożności między edukacją a pracą zawodową?
 6. Jak łączyć przyuczanie do zawodu z nabywaniem kompetencji społecznych?
 7. Jakie są rzeczywiste i potencjalne możliwości ewaluacji inicjatyw edukacyjnych w placówkach penitencjarnych?
 8. Jak zminimalizować dystans społeczny wobec skazanych bazując na praktykach edukacyjnych?
 9. Z jakimi problemami borykają się placówki szkoleniowe Służby Więziennej, dedykowane skazanym?
 10. Czy edukacyjne programy resocjalizacyjne realizowane przez Służbę Więzienną mają szansę zniwelować deficyty społeczne skazanych?
 11. Na czym polega specyfika ewaluacji inicjatyw edukacyjnych kierowanych do osób skazanych?

Ukoronowaniem spotkania będzie wystawa prac skazanych oraz akcja charytatywna. Wspomniane prace, skazani przygotowali w ramach programów resocjalizacyjnych realizowanych w poszczególnych jednostkach okręgu białostockiego. Przed przedmiotową akcją charytatywną odbędzie się prezentacja dzieł skazanych w czterech miejscach tj. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Politechnice Białostockiej, Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Jak już wspomniano ostatnim punktem konferencji będzie akcja charytatywna „Gest solidarności z Aleppo” w ramach programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Przedmiotową zbiórka na rzecz ofiar w Syrii, przeprowadzi Pani Aleksandra Toczydłowska.
Będzie to nie tylko wsparciem tej cennej inicjatywy, ale także przyczyni się do  uwrażliwienia na problemy społeczne w wymiarze ponadlokalnym.

Komitet programowy:
prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
prof. Jerzy Sarnecki – Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Filia w
Katowicach
prof. zw. dr hab. Grażyna Szczygieł – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
dr hab. Renata Szczepanik prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Zespołu
Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku, Prorektor ds. studenckich
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Tomasz Kośmider, prof. ASzW – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Kielcach
dr Rebecca Budde – Fachhochschule Potsdam
dr Urszula Markowska-Manista – Fachhochschule Potsdam
por. SW dr Mariusz Kuryłowicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, członek Terenowej Rady ds.
Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
dr Sylwia Jaskuła – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
dr Krzysztof Sawicki – Uniwersytet w Białymstoku, członek Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy
Skazanym
dr Anna Tywończuk-Gieniusz – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
dr Ilona Urych – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Justyna Grześ-Bukłaho – Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
dr Urszula Kobylińska – Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
dr Joanna Jończyk – Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
dr Ewelina Wojtera-Stasiorowska – Ministerstwo Sprawiedliwości
ks. dr Tomasz Olszewski – Dyrektor CEM SpesMediaGroup przewodniczący FNRK w Polsce
płk dr inż. Zbigniew Redziak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku
dr Sławomir Futyma – Grupa Badawcza „Bezpieczeństwo w Systemach Edukacyjnych” WSE UAM w Poznaniu
dr Mariusz Przybyła – Grupa Badawcza „Bezpieczeństwo w Systemach Edukacyjnych” WSE UAM w Poznaniu
dr Zbigniew Rudnicki – Grupa Badawcza „Bezpieczeństwo w Systemach Edukacyjnych” WSE UAM w Poznaniu
dr Bogusław Dzięcioł – Grupa Badawcza „Bezpieczeństwo w Systemach Edukacyjnych” WSE UAM w Poznaniu
płk mgr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku
dr inż. Ireneusz Żuchowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Broszura