Zarządzenie Rektora

Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z dnia 24.I0.20l6r.
Działając na podstawie §8 Regulaminu Studiów oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w
Łomży zarządzam co następuje

§1

Wprowadzam w dniach 31.10.2016r i 02.11.2016r. “Dni Rektorskie” dla studentów studiów stacjonarnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.