Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych

(II stopnia)  specjalność to przygotowuje przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i interesów konsumentów oraz jednoczesnego zagwarantowania stabilnego funkcjonowania jednolitego rynku UE. Absolwent zna normy kontroli w zakresie higieny żywności i produktów żywnościowych, zdrowia i dobrobytu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobiegania zagrożeniu zanieczyszczenia substancjami zewnętrznymi, zasady prawidłowego etykietowania artykułów spożywczych i produktów żywnościowych. Potrafi nadzorować bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji. Zna problemy zagrożeń ekologicznych, skutki potencjalnych zamachów terrorystycznych z wykorzystaniem infrastruktury żywnościowej kraju.