Rolnictwo / Agroinżynieria z elementami informatyki

(II stopnia) – studenci tego kierunku uzyskują dogłębną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych i związanych z rolnictwem, techniką rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych. W wyniku tego uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalające im na wytwarzanie oprogramowania wspomagającego analizę, projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi w rolnictwie i jego otoczeniu. Przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.