Habilitacja dr inż. Jerzego Obolewicza

Szanowni Państwo,

Senat Politechniki Białostockiej w dniu 28 listopada 2019r. nadał stopień doktora habilitowanego dr. inż. Jerzemu Obolewiczowi, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.

Składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

JM REKTOR

I społeczność akademicka

Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży